NKRRs bidrag på ortopedisk høstmøte

Nylig var tre av våre forskere på ortopedisk høstmøte for å presentere nyheter og forskning fra det revmatologiske fagfeltet. I denne artikkelen finner du en kort oppsummering av hva de presenterte.

Konservativ behandling ved artrose

Ingvild Kjeken, professor og ergoterapeut

Tittelen på min presentasjon var «Evidens for effekt av konservativ behandling ved CMC1-artrose». Jeg tok utgangspunkt i EULARs oppdaterte anbefalinger for behandling av håndartrose fra 2018, som bygger på en kombinasjon av forskning og pasienters og klinikeres erfaring. Når det gjelder konservativ behandling er anbefalingene at konservativ behandling skal være førstevalg, og at alle pasienter skal få tilbud om:

  • Informasjon, veiledning og hjelpemidler
  • Håndtrening
  • Ved artrose i tommelens rotledd bør også ortoser for å lindre symptomer vurderes

SAMBA, bedre behandling av artrose

Tuva Moseng, s tipendiat og fysioterapeut

Jeg presenterte hovedresultatene fra SAMBA studien. I denne studien har vi undersøkt effekten av en strategi for implementering av behandlingsretningslinjer for kne- og hofteartrose i seks kommuner. Strategien bestod av å arrangere workshops for fysioterapeuter og fastleger i kommunene der de lærte om artrose og anbefalt behandling. I tillegg organiserte fysioterapeutene artroseskole og individuelt tilpasset trening til alle sine artrosepasienter. Resultatene viste at pasientene som fikk denne intervensjonen rapporterte høyere kvalitet i behandlingen, sammenlignet med pasienter som fikk «vanlig behandling».

Kirurgi ved artrose i tommelens rotledd

Else Marit Holen Gravås, stipendiat og ergoterapeut

Anbefalt kjernebehandling for alle pasienter med håndartrose er informasjon om artrose, håndtrening, håndortoser, tilrettelegging og hjelpemidler for bedre grep. Kun de pasientene som har gjennomført kjernebehandling, og hvor dette ikke har tilstrekkelig virkning på smerter og funksjon, bør henvises til kirurgi. Hovedindikasjon for kirurgi er smerter i tillegg til nedsatt håndfunksjon.

I vår studie av pasienter med artrose i tommelens rotledd som står på venteliste for kirurgi, fant vi at kun tjueen prosent av pasientene hadde fått tilbud om kjernebehandling. Videre fant vi at flertallet av pasientene rapporterte at de hadde ingen eller mild smerte. Vår konklusjon er derfor at pasienter med artrose i tommelen rotledd sendes for raskt til kirurgisk vurdering.

På høstmøtet for ortopedene fikk vi tilbakemelding fra håndkirurgene at dette er viktige funn. De understreket at god kontakt mellom kirurger, fastleger og terapeuter er nødvendig for å sørge for at pasientene får riktig behandling til riktig tid.