HELSENORGE

Ny studie om spondyloartritt

Studien skal se på oppfølging av aksial spondyloartritt i spesialhelsetjenesten. Den skal undersøke om to nye strategier for oppfølging ikke er underlegne sammenlignet med dagens oppfølging med regelmessig fysisk oppmøte på poliklinikken, i forhold til å beholde lav sykdomsaktivitet over tid.

Samtale pasient og helsepersonell
Samtale mellom pasient og helsepersonell (illustrasjonsbilde)

​Om Studien

ReMonit står for REmote MONIToring of Axial spndyloarthritis in specialist health care. Spondyloartritter er en fellesbetegnelse for revmatiske sykdommer som gir smerter og stivhet i ledd og muskler i bekken, rygg og brystkasse. Studien er en tre-armet randomisert, kontrollert studie. Og følger deltagerne i 18 måneder.

  • Vi tror denne studien kan være med på å forme fremtidens oppfølging av pasienter med inflammatorisk leddsykdom, sier Nina Østerås og Inger Jorid Berg.

Deltagere

240 personer med aksial spondyloartritt som har lav sykdomsaktivitet og bruker biologiske legemidler (TNF-Hemmere) vil bli rekruttert fra vår revmatologiske poliklinikk og tilfeldig fordelt på tre ulike grupper:

Gruppe 1 (kontrollgruppen): vil få oppfølging slik den gjøres i dag med spørreskjema, blodprøver og konsultasjoner med oppmøte på sykehuset hver 6 måned.

Gruppe 2 (digital hjemmeoppfølging): vil svare på noen få spørsmål angående sykdomsaktivitet hver måned i en pasient app som heter My Dignio. Studiepersonell vil følge opp svarene via Digino Prevent, som er en programvare designet for helsepersonell til bruk ved digital hjemmeoppfølging. Studiepersonell vil kontakte deltakerne dersom det er indikatorer på forverring av sykdomsaktiviteten. 

Gruppe 3 (pasientstyrt oppfølging): vil ikke bli satt opp til fastsatte konsultasjoner gjennom studieperioden, men vil bli bedt om å ta kontakt med studiepersonell dersom de opplever en forverring av sykdomsaktiviteten.

Studieteamet

Nina Østerås er prosjektleder, Inger Jorid Berg er post-doktor og Emil Thomassen er PhD-stipendiat i studien. Studieteamet består i tillegg av: Eirik K. Kristianslund, Ellen Moholt og Jostein Arnesen. Inger Espegren og Lars Karoliussen er back-up, og Anne Therese Tveter, Sella Provan, Espen Haavardsholm og Siri Lillegraven bidrar i prosjektgruppen. Sarah Hakim og Tale Gjøvik er brukerrepresentanter. Joseph Sexton og Vibeke Dalberg er med i Prosjektgruppen som henholdsvis statistiker og IT-representant.