HELSENORGE

Disputas på Medisinsk avdeling /VID

Jørghild Jensen har gjennomført en digital disputas på en avhandling om det standardiserte verktøyet «National Early Warning Score» og sykepleiernes kompetanse. Hun er den tredje sykepleieren ved sykehuset som har disputert.

Jensen og hennes veileder ståer foran hovedinngangen til sykehuset
En fornøyd PhD-kandidat Jørghild Jensen (til venstre) og hennes veileder Bodil Tveit fotografert i vinden rett etter at prøveforelesningen ble erklært godkjent.

Jørghild Jensen har vært på Diakonhjemmet Sykehus siden 1997, og har i mange år vært fagsykepleier i Medisinsk avdeling. De fire siste årene har hun vært stipendiat ved VID (Diakonhjemmet Høgskole), kombinert med en 25 % stilling ved Medisinsk avdeling.

Kompetanse, skjønn, klinisk vurdering og ansvar ved bruk av et standardisert verktøy 

Jensen har i sine studier utforsket forholdet mellom det standardiserte verktøyet «National Early Warning Score» (NEWS) og sykepleiernes profesjonalitet, - i form av kompetanse til å foreta kliniske vurderinger, til å utøve skjønn samt ha profesjonelt ansvar i generelle sykehusavdelinger. NEWS gir en standardisert metode for overvåking av vitale tegn som innebærer forhåndsdefinert oppfølgingsfrekvens og standardisert respons ut fra en skår. Forskningen er så langt ikke klar på hvordan systemer som NEWS kan virke inn på sykepleiernes profesjonalitet. Les mer om studien nederst i artikkelen.   

Jørghild Jensen kommer til å fortsette sin tilknytning både til Diakonhjemmet Sykehus og til VID, der hun har en stilling.

 Jensen er den tredje sykepleieren ved Diakonhjemmet Sykehus som disputerer. Den første var Heidi Zangi på NKRR, Revmatologisk avdeling i 2012, den andre var Ylva Helland i 2013, som har sluttet ved sykehuset.

Høy forskningsaktivitet

Dette er den fjerde disputasen ved Diakonhjemmet Sykehus i år. I 2019 var det til sammen ni som disputerte. Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet Sykehus de siste årene er det sykehuset i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Fjorårets tall viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved Diakonhjemmet Sykehus.

Mer om studien:

Gjennom et kvalitativt casestudiedesign med ulike tilnærmingsmåter som omfatter oppsummering av tidligere forskning og deltagende observasjon og intervjuer, er det sett etter en fortolkning av sykepleiernes oppfatning av NEWS og den virkningen systemet kan ha på sykepleierne og arbeidskonteksten, som her er representert ved sykehusavdelinger. Funnene i avhandlingen viser at NEWS har både fordeler og fallgruver for sykepleiernes profesjonalitet i form av egen kompetanse til å foreta kliniske vurderinger og utøve skjønn, og også for deres profesjonelle ansvar i arbeidskonteksten.  Avhandlingen viser at sykepleierne utfyller bruken av NEWS med sin egen kompetanse i å utøve skjønn og foreta kliniske vurderinger, og dette kombineres med det profesjonelle ansvaret de har for å handle til beste for pasientene.
Veilederne i studien har vært Bodil Tveit og Randi Skår.