Endringer i varselordningen

Fra 1. juli 2019 er plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlig skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten utvidet. Den gjelder nå alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester.

helsetilsynets logo

​Helsetilsynet ber alle foretak om å varsle dette i aktuelle kanaler:
Den utvidete plikten er fastsatt i ny helsetilsynslov § 6: Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlig hendelse. 

Ordlyden i lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3 a endres også fra 1. juli og lyder:
«Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen, jf. helsetilsynsloven § 6 og lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 7. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.»

Fra samme dato får pasienter, brukere og nærmeste pårørende varslingsrett til Statens helsetilsyn om slike hendelser. Varslingsretten er fastsatt i lov om pasient- og brukerrettigheter i ny § 7-6 Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlig hendelse.

Varsel fra spesialisthelsetjenesten skal som før og inntil videre sendes på e-post til varsel@helsetilsynet.no

Informasjon om endringer i varselordningen vil være tilgjengelig på 
www.helsetilsynet.no

Informasjon om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten finnes på
www.ukom.no.

Se også fra Helsetilsynet:
Endringer i varslingsordning - 220730.pdf