HELSENORGE

Et år med korona på Diakonhjemmet sykehus

I løpet av ett år siden 11. mars i fjor har Diakonhjemmet sykehus behandlet 248 covidsyke pasienter. De har i gjennomsnitt vært innlagt i 5,4 dager.

Fem på intensivavdeling rundt en seng medpasient, alle i fullt smittevernutstryr

​50 av til sammen 248 covid-pasienter på sykehuset har trengt intensivbehandling, og av disse igjen har 15 ligget på respirator.

Pandemien frem til 10. mars 2021 utviklet seg relativt kontrollert, sammenlignet med verstefall-scenariene fra våren 2020. Rett etter årsdagen for pandemien økte smittetrykket kraftig igjen. Covid-aktiviteten på sykehuset har vært betydelig:

  • Til sammen har det vært 248 covidsyke innlagt (inntil 10. mars)

  • De har ligget på sykehuset i til sammen 1350 døgn, i gjennomsnitt har de vært innlagt i 5,4 døgn.

  • Den mest normale liggetiden blant våre covid-pasienter er ett døgn (22 %) eller to døgn (15 %). 54 % skrives ut innen tre døgn og 79 % innen en uke. Det lengste oppholdet en covidpasient har hatt på sykehuset er 67 døgn.

  • Av alle covid-innlagte har 50 trengt intensivbehandling, og av disse igjen har 15 ligget på respirator.

  • 8 av covid-pasientene har dødd på sykehuset (inntil 10. mars).

Pasienter i alle aldere

Den yngste covid-pasienten som har vært innlagt på Diakonhjemmet sykehus var 20 år, den eldste 95. Til sammen har 12 vært i alderen 20-29 år mens ni innlagte pasienter har vært eldre enn 90 år. For øvrig fordeler pasientene seg mer jevnt utover aldersmessig, men med noen flere i aldersgruppene 60-69 og 70-79.

62 % av covid-pasientene så langt er menn.

58 % av covid-pasientene har bodd i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. 38 % kommer fra Grorud, Alna og Stovner. De resterende 3 % kommer fra øvrige bydeler i Oslo eller andre kommuner.

I løpet av året 11.03.20 – 10.03.21 utgjorde covidpasientene på Diakonhjemmet sykehus  4,5 % av covidpasientene i Norge og 6 % av de innlagte i HSØ.

Ansatte smittet og i karantene

Sykehuset har rundt 1700 ansatte og engasjerte midlertidig ekstra helsepersonell i starten av pandemien for å kunne håndtere det omfattende oppdraget fra Helse Sør-Øst. Gradvis ble disse engasjementene avsluttet fra sommeren og utover høsten.

Til sammen har 55 ansatte vært covid-syke siden starten av pandemien. Kun få av disse er blitt smittet på jobb. 

Det er innrapportert 864 ansatte i karantene siden mars i fjor. Av disse ble 64 pålagt karantene grunnet utenlandsreise i februar/mars og 15 ansatte ble pålagt karantene i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo. 

Teststasjon for kommunen

I tillegg til å håndtere det betydelige antallet covid-pasientene, har sykehuset hjulpet Oslo kommune med teststasjon i perioden 27. august til 10. januar. I den perioden testet sykehuset til sammen 7 653, tilsvarende 56 personer pr dag, for kommunen.