HELSENORGE

Fysioterapeut disputerte på eldres fysiske funksjon ved akutte innleggelser

Sylvia Sunde i Avdeling for klinisk aktivitet har forsket på effekten av et treningsprogram for å forebygge tap av fysisk funksjon og reduksjon i helserelatert livskvalitet etter utskrivelse fra sykehus.

 

​Sylvia Sunde begynte på Diakonhjemmet som fysioterapeut i 2005. I 2017 startet hun som kvalitetsrådgiver for Avdeling for klinisk aktivitet i 25 % stilling mens hun var stipendiat på OsloMet i 75% stilling. Etter at doktorgradsarbeidet var ferdig, begynte hun i full stilling på sykehuset igjen, da 40% som fysioterapeut og 60% som kvalitetsrådgiver.

Tittelen på Sundes avhandling er: Exercise to improve physical function and health-related quality of life in older people with or at risk of mobility disability after discharge from hospital. A randomised controlled trial and a cross-sectional study for PhD i helsevitenskap.

Oppgitt tema til prøveforelesningen var:
What is important to consider when developing, implementing and evaluating an intervention to maintain or increase physical function and health-related quality of life for older adults after discharge from hospital?

Redusert fysisk funksjon etter innleggelse

Inaktivitet og redusert fysisk funksjon hos eldre personer under og etter innleggelse i sykehus er et kjent fenomen. Selv om mange studier har vist dette er kunnskapen om effektive intervensjoner for denne populasjonen fortsatt mangelfull. Effektive tiltak for å forebygge tap av fysisk funksjon og reduksjon i helserelatert livskvalitet etter utskrivelse er viktig for å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer i forhold til en bærekraftig eldreomsorg og en god alderdom for den enkelte. Dette har Sylvia Sunde forsket på, avhandlingen hennes inkluderer tre artikler.

Se Kunngjøringen

Deltakerne i Sundes studier var 89 personer med akutt sykdom innlagt på medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet i tiden september 2016 - mai 2019.

Hovedveileder for Sunde har vært Therese Brovold på OsloMet, biveileder har vært Karin Hesseberg, forsker og fysioterapeut ved Avdeling for klinisk aktivitet, også studieleder ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet . Overlegene Anette Hylen Ranhoff og Marit Aarønæs på Medisinsk avdeling er medforfattere, og vurderte alle pasientene i forhold til at det var trygt å begynne med trening med gradvis økende til høy intensitet.

Høy forskningsaktivitet

Dette er den femte disputasen ved sykehuset i år, i 2020 var det syv ved sykehuset som disputerte. Sylvia Sunde er den andre fysioterapeuten ved Avdeling for klinisk aktivitet som disputerer, den første var hennes biveileder Karin Hesseberg i 2015.

Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er det sykehuset i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Tallene viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved Diakonhjemmet sykehus.