Høy forskningsaktivitet

Hvert år offentliggjøres nasjonale tall med statistikk over forskningsaktiviteten ved landets forskningsinstitusjoner. Tallene for 2018 viser at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved Diakonhjemmet Sykehus.

​For 2018 viser tallene at det ble publisert 154 publikasjoner, mot 142 i 2017 og 130 publikasjoner i 2016. Oversikten over antall publikasjoner har siden 2011 blitt registrert i forskningsdatabasen Cristin.

- Vi har satset på forskning i mange år, og det er gøy å se hvordan dette arbeidet bærer frukter. Det er ekstra gledelig å se at nesten alle avdelinger er representert på publikasjonslisten. Dette er forskning som kommer pasienten til gode, og som bidrar til bedre pasientbehandling, sier administrerende direktør Anders Mohn Frafjord.

Diakonhjemmet Sykehus fikk 137,54 forskningspoeng i 2018, og forfatterandelen var på 40,49 prosent. Antall publikasjonspoeng har økt hvert år siden 2011, mens forfatterandelen var noe høyere i 2011.

Den avdelingen med flest forskningspublikasjoner i 2018 var Revmatologisk avdeling. For å lese mer om forskningen ved Revmatologisk avdeling, se bloggen  www.revmabloggen.com.

Doktorgrader
Syv personer disputerte ved Diakonhjemmet Sykehus i fjor, tre av disse var samarbeidsprosjekter med andre sykehus. Her kan du lese mer om forskning ved Diakonhjemmet Sykehus.

Mer internasjonalt samarbeid
Tallene fra Cristin viser at samarbeidet med internasjonale aktører økte i 2018. Hele 59,75 % av publikasjonene var et resultat av internasjonalt samarbeid, mot 51,75 % i 2017 og 47,06 % i 2016.

Hva rapporteres i statistikken til Cristin?
I følge rapporteringsinstruksen, som er publisert på Cristin.no, må vitenskapelige publikasjoner oppfylle fire kriterier. En vitenskapelig publikasjon må:

  • Presentere ny innsikt
  • Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning
  • Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  • Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

Eksempler på det som ikke blir rapportert er ledere, kommentarer, debattinnlegg, intervjuer/aktualitetsstoff, bibliografier, medisinske studieprotokoller (study protocols) og kasuistikker (case reports).