Midlertidige endringer i helselovgivningen

Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. På grunn av koronautbruddet har vi ikke det nå.  Helse- og omsorgs-departementet gjør derfor enkelte midlertidige endringer. Pasientenes grunnleggende rettigheter endres ikke.

Fotograf: Andreas Haldorsen

​Helsehjelpen skal være forsvarlig og nødvendig. Alle pasientene skal fortsatt prioriteres etter alvorlighet, nytte og ressurs. Alle har også rett til individuell vurdering. 

Retten til fritt behandlingsvalg
Retten til fritt behandlingsvalg innenfor somatiske helsetjenester er fra 27.03.20 midlertidig opphevet. Fritt behandlingsvalg skal imidlertid fortsatt gjelde innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn i godkjente virksomheter.  

Fristen for vurdering av henvisning
Fristen for vurdering av henvisning i offentlige spesialisthelsetjeneste er midlertidig utvidet fra 10 til 30 dager.

Fristen for å motta nødvendig helsehjelp
Spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp skal ikke gjelde. Pasienten vil fortsatt ha rett til helsehjelp innen forsvarlig tid.

Retten til individuell plan og rett til kontaktlege gjelder ikke i denne perioden, heller ikke retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten. 

Dette er midlertidige endringer i helselovgivningen som er gjort i en ny forskrift med hjemmel i den nye koronaloven. Målet med forskriften er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned.

Se alle de midlertidige endringene fra regjeringen.no: 
Midlertidige endringer i helselovgivningen

Se de reviderte forskrifter i Lovdata:
Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19