HELSENORGE

Nasjonal dugnad for arbeid og helse

Over 200 helsearbeidere i Helse Sør-Øst deltok nylig på seminaret Jobbfokusert terapi for pasienter med psykiske lidelser.Tre forelesere ved seminaret om psykisk helse og arbeid
Møteleder Torkil Berge sammen med Marit Hannisdal og Danielle Wright, som foretok en praktisk gjennomgang av den nye behandlings

Tirsdag 12. februar arrangerte Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid, Poliklinikken Raskere tilbake, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen seminaret Arbeid som behandling. Jobbfokusert terapi for pasienter med psykiske lidelser. 

Helsedirektoratet og NAV etablerte i 2017 Nasjonalt fagråd for arbeid og helse. Rådet skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Psykologspesialist Torkil Berge ved Enhet for kunnskapsutvikling, Voksenpsykiatrisk avdeling er én av medlemmene i fagrådet og ledet også tirsdagens seminar.

Klinikk og forskning
Engasjementet var stort og både klinikere og forskere foreleste. Gro Jamtvedt, dekan ved OsloMet og leder av Nasjonalt fagråd, innledet seminaret med en forelesning om nødvendigheten av å sette arbeid på dagsorden som del av et behandlingsforløp.

Professor Robert Drake, psykiater og forsker fra Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice, New Hamphire, er også kalt individuell jobbstøtte (IPS) sin grunnlegger. Drake presenterte utviklingen av IPS som metode, som startet som et tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, men som nå også utvides til andre pasientgrupper. 

Metoden er underbygget med bred internasjonal forskning gjennom flere år. Professor ved Psykologisk Institutt og psykologspesialist Silje Reme foreleste om bruk av IPS ved sammensatte lidelser, blant annet smerteproblematikk. Psykologspesialist Thomas Peel og jobbspesialist Thomas Strøm fra BUP Vest delte sine erfaringer om  hvordan de har brukt IPS og jobbstøtte overfor unge i behandling.

Kompetansesenter
Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid er etablert ved Poliklinikken Raskere tilbake på Vinderen. De har fått i oppdrag fra Helse Sør-Øst å være kunnskapsspredere innen jobbfokusert behandling for pasienter med angst og depresjon. De tilbyr derfor veiledning, hospitering og fagseminar for ansatte i psykisk helsevern fra hele landet. Interessen for seminarene om arbeid og psykisk helse er stor og det er ventelister for å delta. 

Forskning og klinisk erfaring viser at jobbdimensjonen er sentral for den psykiske helsen. Dette er bakgrunnen for Voksenpsykiatrisk avdeling sin satsing på arbeid og psykisk helse gjennom flere år.  Psykologspesialist og enhetsleder for Poliklinikken Raskere tilbake, Ragne Gjengedal, utdyper dette i et intervju med Nasjonal Kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering: Terapi med jobbsnakk nytter - lær hvordan