HELSENORGE

Ny digital disputas på Revmatologisk avdeling

Revmatolog Nina Paulshus Sundlisæter har forsvart sitt doktorgradsarbeid om ulike aspekter ved remisjon av revmatoid artritt (RA). 

Sundlisæter om gitt av tre veiledere, i hagen utenfor sykehuset
Nina P. Sundlisæter (i hvit bluse) omgitt av tre av sine fire veiledere: Fra ve. Anne-Birgitte Aga, Siri Lillegraven og Espen Haavardsholm.

Tittel for Sundlisæters doktorgradsarbeid er Remission in early rheumatoid arthritis - Predictors, definitions and treatment. Hennes datamateriale er i hovedsak hentet fra de to nasjonale multisenterstudiene ARCTIC og ARCTIC REWIND, som er koordinert fra Diakonhjemmet Sykehus.

I avhandlingen viser Sundlisæter at moderne behandlingsprinsipper gjør remisjon (fravær av sykdomsaktivitet) oppnåelig ved tidlig RA, selv hos pasienter med negative prognostiske markører. I den randomisert kontrollerte studien ARCTIC REWIND så man på nedtrapping av konvensjonell sykdomsmodifiserende behandling, slik som metotreksat, hos RA pasienter som har vært i remisjon i minst ett år. Resultatene viste økt forekomst av sykdomsoppbluss og mer leddskade hos pasienter som trappet ned behandling, sammenlignet med stabil medikasjon. Lærdommen fra denne studien implementeres allerede nå i nasjonal prosedyre vedrørende behandling av pasienter med leddgikt.

Oppgitt tema til prøveforelesningen var: Targeted treament for SLE - can new treatments contribute

Dette er den femte disputasen ved sykehuset i år.

Forskning og klinikk

Nina Sundlisæter begynte som lege på Diakonhjemmet Sykehus i 2011. I tiden 2015 – 2019 har hun hatt midler fra Forskningsrådet for å arbeide med doktorgradsarbeidet sitt. Hun ønsker fremover å kombinere videre forskning med klinisk arbeide. Dette er i tråd med sykehusets visjon om at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene.

Lege og seniorforsker Siri Lillegraven ved Revmatologisk avdeling har vært Sundlisæter sin hovedveileder, mens overlegene Anne-Birgitte Aga, Espen Haavardsholm og professor emeritus Tore Kvien, alle på Diakonhjemmet, har vært biveiledere.

Høy forskningsaktivitet

Sundlisæter er den femte som disputerer ved sykehuset i år, og den andre fra Revmatologisk avdeling. I 2019 var det til sammen ni disputaser, tre av dem utgikk fra Revmatologisk avdeling.

Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet Sykehus de siste årene er det sykehuset i landet, utenom universitetssykehusene, som forsker aller mest.