HELSENORGE

Ny disputas fra Alderspsykiatrisk avdeling

Lege Anette Bakkane Bendixen sto for første disputas på sykehuset i år da hun 24. januar forsvarte sin doktoravhandling om angst blant alderspsykiatriske pasienter.

Bendixen poserer mellom sine to veiledere

Tittel på Bendixens prøveforelesning var: "Utredning, behandling og prediktorer for behandlingsrespons ved angstlidelser hos eldre". Den ble holdt samme dag.

Angst blant eldre
Angst blant eldre er vanlig, men lite studert sammenlignet med for eksempel depresjon og demens. Det overordnede formålet med studien var derfor å øke kunnskapen om, og oppmerksomheten på, angst blant alderspsykiatriske pasienter. Hun ville også undersøke konsekvensene av angstsymptom på kort og lang sikt.

Informasjonen i studien kommer fra kvalitetsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP). I oppfølgingsdelen var det med 201 pasienter ved Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, 150 av disse ble undersøkt på nytt etter 33 måneder i snitt.

Doktorgraden er finansiert med midler fra Alderpsykiatrisk avdeling og Aldring og helse.

Cecilie Bhandari Hartberg har vært Bendixens hovedveileder. Hun arbeidet som overlege på Alderspsykiatrisk avdeling frem til våren 2019 og arbeider nå på OUS. Knut Engedal har vært hennes biveileder. Han er professor emeritus og involvert i forskningen ved Alderspsykiatrisk avdeling.

Bakkane Bendixen arbeidet som lege og stipendiat på Alderspykiatrisk avdeling Tåsen i tiden 2014 – mars 2019, og arbeider nå i Nittedal kommune. 


På bildet:
Anette Bakkane Bendixen omgitt av sin hovedveileder Cecilie Bhandari Hartberg og biveileder Knut Engedal.