HELSENORGE

Samvalg - hva gjør vi på Diakonhjemmet Sykehus?

Pasientene har rett til å forstå og delta i beslutninger som gjelder dem. Samvalg er et verktøy for bedre beslutninger, og helsemyndighetene har bedt helsepersonell om å ta metoden i bruk.


 

Todelt bilde, pasient og lege gir high five, og leder og nestleder i BU

Samvalg handler om at pasient og helsepersonell sammen finner fram til den beste behandlingen eller undersøkelsen.

Hva innebærer samvalg?
Samvalg innebærer:
at pasienten på en forståelig måte må få vite hvilke alternative undersøkelser og behandlinger som er aktuelle for enkelte
at pasienten må få vite mulige fordeler og ulemper ved disse alternativene
at pasienten skal fortelle hva som oppleves som viktig for den enkelte

 
Det handler ikke om å overlate valget til pasienten, men om å få fram hva pasienten vektlegger, før helseperson og pasient sammen gjør et valg.

Er Samvalg alltid aktuelt?
- Vi kan i hvert fall aldri utelukke det, sier Liv Hopen, nestleder i sykehusets
Brukerutvalg og sentral i implementeringen av samvalgsmetodikk på Diakonhjemmet. - Noen pasienter kan velge å overlate beslutningen til helsepersonell eller pårørende.

Hopen fremhever at samvalg egner seg godt i følgende situasjoner:
når det finnes mer enn en løsning
når ingen av løsningene har klare fordeler med hensyn til resultat
når fordeler og ulemper har ulik betydning for den enkelte pasient

 
De fleste viktige medisinske avgjørelser har flere fornuftige valg.

Ansatte får opplæring i Samvalg
Helse Sør Øst (HSØ) har vært opptatt av å lære ansatte å ta Samvalgmetoden i bruk. Blant annet er det lagt inn mye informasjon om Samvalg og samvalgsverktøy på www.helse.norge.no. Ved Diakonhjemmet Sykehus har Lærings- og mestringssenteret (LMS) et spesielt ansvar for å nå ut til alle ansatte med opplæring.

- To ansatte på LMS og to fra revmatologisk avdeling har gjennomgått et program i Helse Sør Øst for å være ressurser i opplæringen av klinikere på sykehuset, sier daglig leder ved sykehusets Lærings- og mestringssenter (LMS), Unni Martinsen. - Vi er i gang med dette.

- Samvalg blir ofte knyttet til legenes oppgaver i utredning og behandling, men alle som behandler pasienter og pårørende vil komme i situasjoner der det er viktig å være seg Samvalg bevisst, presiserer Martinsen.  

Også i sykehusets Læringsportal finner ansatte både e-læringskurs og podcast om Samvalg.

Pasientens rolle
Brukerutvalget ved Diakonhjemmet Sykehus har vært opptatt av at også pasienter og pårørende må rustes for at Samvalg skal lykkes. Det er viktig at pasient og helseperson fungerer som et godt team. Brukerutvalget har gjennomført en Samvalgskampanje rettet mot pasienter og pårørende. Det er laget rollups (Sammen velger vi  - det beste for meg, se nedenfor), og det er delt ut Samvalgskort til pasientene.

Brukerutvalgets leder, Hilde Sofie Hamre forteller:
- Mange pasienter våger ikke å spørre hvis de ikke forstår, og de synes det er vanskelig å fortelle hva som er viktig for dem selv. Vi i BU ønsker å gi pasientene et dytt og litt drahjelp til å våge å spørre og til å fortelle hva som har betydning for den enkelte.

Lærings- og mestringssenteret gir innføring i Samvalg i starten av alle kursene for pasienter og pårørende.

- Samvalg handler i stor grad om respekt for den pasienten det gjelder, og om å trekke pasienten med i beslutningen, sier Liv Hopen. - Vi i BU har tillit til at de ansatte ved Diakonhjemmet tar Samvalg på alvor.

Sammen velger vi - det beste for meg
Brukerutvalget, Diakonhjemmet Sykehus

På bildet:
Brukerutvalgets leder og nestleder, Hilde Sofie Hamre (til ve) og Liv Hopen, er naturlige pådrivere for at ansatte ved Diakonhjemmet skal ta i bruk samvalgsmetodikken i møte med pasientene.