HELSENORGE

Sykdom i hjertet og smerter i sjelen

Angst og depresjon er utbredt hos pasienter med hjertesykdom. Ny forskning fra egne rekker viser hvordan en enkel screeningmetode kan implementeres i en travel sykehushverdag for fange opp disse pasientene.

Forskergruppen, hjertemedisinere og psykologer, 6 personer oppstilt til fotografering
Forskergruppen, her representert ved  (fra ve): psykologspesialist Ingrid Hyldmo, seksjonsoverlege Erik Øie, psykolog Else Resser Heyerdahl, LIS-lege Bente Bull-Hansen, overlege Leif Erik Vinge og overlege Marit Aarønæs.

​Angst og depresjon er utbredt hos pasienter med alvorlig hjertesykdom. Det kan ha en rekke negative konsekvenser for de det gjelder, og både nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler rutiner for screening av slike symptomer, men per i dag er dette i liten grad en etablert praksis ved norske sykehus.

Stor nytteverdi av enkel screeningmetode

I den nye studien utført av kardiologer og psykologer (PHT) ved Diakonhjemmet Sykehus beskriver forfatterne hvordan implementering av en enkel screeningmetode kan ha stor nytteverdi. Artikkelen, Screening for symptomer på depresjon og angst ved en hjertemedisinsk avdeling, ble nylig publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening (1).

Resultatene fra en tidligere studie utført ved Hjertemedisinsk sengepost viste at slik screening var for tidkrevende i en travel sykehushverdag (2). . Artikkelforfatterne ønsket derfor å prøve ut en enkel fremgangsmåte med bruk av muntlige spørsmål som primært ble stilt av kardiologene.

Psyke og soma

Som en tommelfingerregel kan man si at hjertesykdom også rammer pasiententenes psykiske helse. Noen vitale organer har vi to av, andre organer kan vi klare oss uten, men hvis hjertet vårt slutter å slå dør vi. At mennesker som opplever og overlever akutt hjertesykdom ofte sliter med symptomer på angst og depresjon i ettertid bør derfor ikke overraske noen. Disse symptomene kan imidlertid svekke etterlevelse av behandling og helseråd, og svekke motstandskraften mot sykdom. I en rekke studier er spesielt depressive symptomer forbundet med en betydelig økt risiko for død. I tillegg er depresjon i seg selv en risikofaktor for utvikling av hjertesykdom.

Tverrfaglig forskning

Studien var et samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk avdeling og Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken (PHT) og pasientene ble rekruttert fra både Hjertemedisinsk sengepost og Hjertemedisinsk poliklinikk. Datamaterialet omfatter 232 pasienter over 18 år med en av følgende hoveddiagnoser:

  • Hjerteklaffefeil
  • Takyarytmi
  • Hjerteinfarkt
  • Hjertesvikt

Pasientene ble screenet for symptomer på angst, depresjon og panikkanfall ved hjelp av fem spørsmål fra ulike spørreskjemaer (3).Av de 57 av pasientene som skåret over grenseverdi ble 56 utredet videre av psykolog. For mange av disse hadde de psykiske plagene gjort det vanskeligere å fungere i hverdagen.

Hensikten med studien var å prøve ut en metode for screening av symptomer på angst og depresjon hos pasienter med hjertesykdom. Artikkelforfatterne konkluderer med at det i dag finnes egnede screeningverktøy som kan brukes selv i en travel sykehushverdag. Gapet mellom faglige anbefalinger og klinisk praksis skyldes derfor trolig andre forhold, noe som diskuteres i artikkelen.

Referanser

3. Spørreskjemaer