HELSENORGE

Likepersoner

Likepersonarbeid er brukermedvirkning i opplæring av pasienter og pårørende (PPO) ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) og poliklinikker.  Likepersoner er personer med egen erfaring som pasient eller pårørende som møter andre med samme diagnose, ofte etter nydiagnostisert skade/funksjonsnedsettelse.

Formål

Likepersonen skal sikre brukerstemmen i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstilbud til pasienter og pårørende.

Oppgaver

Likepersonene er deltakere i arbeidsgruppen, og eventuelt med-gruppeledere i lærings- og mestringstilbudet.

Med bakgrunn i egen kompetanse har brukerrepresentantene ansvar for å:

  • dele sine erfaringer med arbeidsgruppen og delta i de beslutninger som ligger til arbeidsgruppen å ta
  • dele sine erfaringer med deltakerne på læringstilbudet, bidra til åpenhet om vanskelige tema, sikre et hverdagsspråk, bistå med kunnskap om praktisk tilrettelegging for brukere med spesielle behov
  • bidra i samarbeid om for eksempel utarbeiding av materiell rettet mot pasient/pårørende

Organisering

Likepersonene er organisert under LMS, dvs at LMS sikrer at det inngås avtaler og utbetales honorar, samt tilbyr veiledning og fagutvikling. Der avdelingene har en definert ansvarlig for pasient- og pårørendeopplæring (PPO) vil likepersoner ivaretas i avdelingen.

Oppnevning/rekruttering

Likepersoner rekrutteres fra brukerorganisasjoner eller andre organisasjoner og gjennom fagpersoner som møter pasienter som vurderes å ha kompetanse/egnethet som beskrevet under. Roller og oppgaver samt avklaring av gjensidige forventninger tas i møte mellom aktuell bruker og ansatt på LMS og/eller PPO-ansvarlig, før avtale om samarbeid inngås.

Kompetanse/egnethet

En likeperson:

  • har relevant og bearbeidet brukererfaring og formidlingskompetanse
  • har erfaring med å leve med den aktuelle sykdommen selv eller i egen familie
  • har bearbeidet sin situasjon og er i en fase hvor det vonde og vanskelige er kommet litt på avstand slik at en kan være tilstede for andre på en god måte
  • kjenner til andre i samme situasjon og erkjenner at ikke alle har det på samme måte

De ansatte på LMS tilbyr oppfølging og veiledning for likepersoner knyttet til LMS. To ganger i året inviteres alle likepersonene på LMS til seminar med faglig tema og tid til å drøfte tema som likepersonene er opptatt av. LMS gir enkelte felles tilbud om veiledning og fagutvikling for fagpersoner og likepersoner, som kurs i helsepedagogikk og helsepedagogisk lunsj.

Godtgjøring

Brukermedvirkning i planleggings- og evalueringsmøter i arbeidsgruppene godtgjøres med timesats tilsvarende den for brukermedvirkning i HSØ. Deltakelse i kurs for pasienter og pårørende er frivillig arbeid, men godtgjøres med 1 time for hvert kurs.

Fant du det du lette etter?