Helsenorge

Legeutdanning

Utdanning er en av helseforetakenes lovpålagte oppgave og omfatter både grunn-, videre- og etterutdanning. Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, akutt og planlagt kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

Leger i spesialisering

Diakonhjemmet Sykehus har leger i spesialisering fordelt på 10 ulike spesialiteter. Innen psykiatri gjennomføres hele utdanningsløpet på Diakonhjemmet sykehus. For de andre grenspesialitetene har vi rotasjonsavtaler slik at LIS 2 og 3 får fullført spesialistutdanningen.

Ny ordning for leger i spesialisering

I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, skal det etableres en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet utdanning. Helse Sør-Øst RHF har påtatt seg oppgaven med å koordinere arbeidet mellom de fire regionale helseforetakene.

Ny forskrift for legenes spesialistutdanning er vedtatt. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2017 for del 1 og 1. mars 2019 for del 2 og 3.

Lege i spesialisering del 1 (LIS 1)

Ved Diakonhjemmet Sykehus har vi 8 stillinger for LIS 1, tidligere kalt turnuslegestillinger, med oppstart i slutten av februar, og 8 stillinger med oppstart i slutten av august.  Alle begynner med et obligatorisk introduksjonsprogram med læringsaktiviteter og fortløpende vurderinger for å oppnå læringsmålene definert i forskrift.

For de leger som følger de gamle reglene, er informasjon fortsatt tilgjengelig på hjemmesiden til Helsedirektoratet:


Overgangsreglene er spesifisert i den første lenken herover.

Stillingene er fordelt på kirurgi og medisin med 6 måneder på hvert område. LIS 1 er viktige medarbeidere både som medlemmer av vaktteamene og som del av behandlingsteamet på sengepostene.

Etter ett års tjeneste som LIS 1 ved Diakonhjemmet sykehus, følger 6 måneders tjeneste i Oslo kommune under forutsetning av at tjenesten ved Diakonhjemmet sykehus blir gjennomført og godkjent. 

Det avholdes introduksjonskurs for alle nye LIS 1, og de går i et eget vaktlag under veiledning av en LIS 2 eller LIS 3.

Tjeneste ved Generell- og gastrokirurgisk avdeling

Avdelingen har lokalsykehusfunksjon, og tar i mot pasienter med et vidt spekter av generell- og gastrokirurgiske problemstillinger. LIS 1 får ellers arbeide på gastrokirurgisk sengepost, poliklinikk, akuttmottak m.m. På sengepost går LIS 1 visitt og deltar i det alminnelige postarbeidet, herunder utredning, konferering, behandling og utskrivelse. LIS 1 får veiledning og supervisjon etter behov, og forventet stigende autonomi.  

Tjeneste ved Medisinsk avdeling

Avdelingen har lokalsykehusfunksjon, og tar i mot pasienter med et vidt spekter av medisinske problemstillinger. Arbeidstiden til LIS 1 er fordelt mellom arbeid i Akuttmottaket (vaktarbeid) og arbeid på sengepost (visittgang). På sengepost går LIS 1 visitt og deltar i det alminnelige postarbeidet, herunder utredning, konferering, behandling og utskrivelse. LIS 1 får veiledning og supervisjon etter behov, og forventet stigende autonomi.  

Det er forventet at LIS 1 tar ansvar for egen læring jamfør forskriften § 6 avsnitt 4, men det er sykehusets ansvar å tilrettelegge for læringsaktiviteter og mulighet til å delta i disse, slik at læringsmålene som hører til sykehusdelen av utdanningen oppnås.

Autorisasjon og turnuslisens

LIS 1 kan ikke påbegynne LIS 1-tjeneste før autorisasjon eller gyldig LIS 1-lisens foreligger.

Informasjon om regelverk knyttet til LIS 1-tjenesten finner du på:


Leger i spesialisering (Helse Sør-Øst)

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fått autorisasjon som norsk lege, det vil si etter minst seks års medisinstudium og påfølgende ett og et halvt års turnustjeneste. Spesialistutdanningen av leger foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS).


Kunnskapsdeling i spesialisthelsetjenesten

Nettstedet spesialisthelsetjenesten.no er etablert som en nasjonal kommunikasjonskanal for informasjon mellom flerregionale prosjekter eller varige informasjonsbehov innad i spesialisthelsetjenesten. Nettstedet skal ha hovedfokus på kompetanse- og kunnskapsdeling for medarbeidere i helseforetakene i Norge. Les mer vialenken under.


Fant du det du lette etter?