Brukermedvirkning

På Diakonhjemmet Sykehus ønsker vi at brukerne skal komme til orde. I tillegg til sykehusets brukerutvalg er det likepersoner, erfaringskonsulenter og pasientråd som er brukernes viktigste kanaler. Gjennom disse kanalene har sykehuset et utstrakt samarbeid med ulike brukerorganisasjoner.

Om brukermedvirkning 

God kvalitet forutsetter at brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og individnivå.

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Helse- og omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene.

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 

Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Dette nettkurset vil gi deg som brukerrepresentant nødvendig kunnskap når du skal bidra til forbedring av spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i brukerutvalg og ungdomsråd.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017. Kurset er tilgjengelig via lenken under.


Hvem er brukere?

Brukere er personer som mottar tjenester direkte eller blir berørt av tjenestene indirekte som pårørende eller barn. 

Les mer  på regjeringen.no

Hva innebærer brukermedvirkning?

Brukerne opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kan ofte komme med de beste forslagene til forbedringer av helsetjenestene. Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.

For at retten til medvirkning skal bli reell er det avgjørende at du som bruker får tilstrekkelig og tilpasset informasjon slik at du så langt som mulig får innsikt i din helsetilstand, innholdet i tjenestetilbudet og dine rettigheter som pasient eller tjenestemottaker. 

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Diakonhjemmet Sykehus taler pasientenes sak og gir råd til sykehusledelsen i arbeidet med å utvikle tjenestetilbudet. Brukerutvalgets viktigste oppgave er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasientene.


Flere brukermedvirkningskanaler på sykehuset

Nasjonale og lokale brukerundersøkelser 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.