Fakta om sykehuset

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for befolkningen i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner. Sykehuset har nasjonale og regionale spissfunksjoner innen revmatologisk rehabilitering, psykofarmakologi og psykisk helse og arbeid. Sykehuset mottar mange gjestepasienter fra hele landet. 

 

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt non-profit aksjeselskap, heleid av  Diakonhjemmet , en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Det er 1350 årsverk knyttet til sykehuset, fordelt på omkring 1650 ansatte.

Diakonhjemmet Sykehus har et variert behandlingstilbud innen somatikk og psykisk helse. Vi er akuttsykehus og lokalsykehus for de ca 145 000 innbyggerne i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. Fra 2014 avhjelper sykehuset i tillegg Ahus ved å ta i mot medisinske og kirurgiske pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner innen sykehusets akuttfunksjoner.

Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, revmatologi/revmakirurgi og psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vi har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og tilbyr elektiv behandling for pasienter fra hele landet innen våre behandlingsområder ( se Lov om fritt sykehusvalg ).

Sykehuset driver også utstrakt poliklinisk virksomhet. Vi tilbyr analyser innenfor klinisk kjemi og psykofarmakologi for enkeltpasienter og institusjoner, samt billeddiagnostikk.

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,  NKRR  og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering,  NBRR , er tilknyttet sykehusets revmatologiske avdeling.

Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene med størst forskningsproduksjon. Det er fem professorater knyttet til sykehuset, innen revmatologi og psykofarmakologi. I tillegg er det flere ansatte med professorkompetanse og med deltidstilknytninger til universitet og høgskoler.

 

Fant du det du lette etter?