Grønt sykehus

Diakonhjemmet Sykehus har siden juni 2017 vært miljøsertifisert etter den internasjonale ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001. Det innebærer at vi har et system for å styre og måle miljøavtrykkene våre.

 

DNV GL (Veritas) er sykehusets sertifiseringsselskap. Sertifikatet er gyldig i tre år. I denne perioden vil Veritas årlig gjennomføre revisjoner og vurdere vår etterlevelse av kravene.

Sykehusets ledere samarbeider med alle ansatte for å ta ansvar for miljøet og arbeider kontinuerlig for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning. Vi setter miljømål og lager handlingsprogram som støtter opp om sykehusets miljøpolitikk.

Dette gjør vi blant annet ved å kartlegge aktiviteter, produkter og tjenester for å finne hvordan Diakonhjemmet Sykehus påvirker miljøet og vi setter inn tiltak for å redusere miljøbelastningen.

Europeisk miljøhovedstad

Det norske Diakonhjem er støttespiller for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Det vil si at konsernet stiller seg bak miljøhovedstadsårets programerklæring Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeiske byer, og i løpet av året foregår det rundt 350 grønne arrangementer som er åpne for alle. Sykehusets miljøkoordinator oppfordrer ansatte til å sette seg inn i programmet og delta ved ett eller flere arrangementer som kan passe for dem.

Sykehusets miljømål

Handlingsplan for Ytre miljø 2017 - 2019

Sykehusdrift påvirker det ytre miljø, både lokalt og globalt. Vi er opptatt av å arbeide for å redusere vårt fotavtrykk på det ytre miljø. I handlingsplanen for 2017-2019 og i rammeverk for HMS er dette arbeidet referert til som et eget satsingsområde med egen handlingsplan. Målene som formuleres i herværende handlingsplan er utarbeidet i miljøgruppen som forslag til systematisk miljøarbeid de neste tre årene, i tråd med sykehusets definerte miljøpolicy, og anbefalt av sykehusledelsen.

Alle målene er målbare, og de vil bli rapportert på og evaluert i styringssystemet fra avdelingene. Systemansvaret for sykehusets miljøarbeid ivaretas av avdeling for interne tjenester som vil koordinere og rapportere på overordnet nivå. Ingen tiltak knyttet til handlingsplanen skal føre til merarbeid av betydning for de kliniske avdelingene.

Målområde 1 - Kontroll på miljøaspekter

Sykehuset har kontroll på sine miljøaspekter gjennom et velfungerende ledelsessystem for ytre miljø

Delmål

 • Sykehuset er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015 
 • Vi rapporterer på ytre miljø i ledelsessystemet 
 • Jevnlig intern og ekstern formidling av måloppnåelse

Målområde 2 - Risikovurdering av kjemikalier

Sykehuset har risikovurdert alle kjemikalier og kartlagt eventuelle mengder av de som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø
I Helse Sør-Øst er det opprettet et regionalt samarbeid for trygg kjemikaliehåndtering ved sykehusene, som går under navnet Grønn Kjemi. Diakonhjemmet sykehus skal ved utgangen av 2017 være aktivt medlem i denne gruppen.

Delmål

 • Alle stoffer som klassifiseres som risikostoffer, har blitt substitusjonsvurdert
 • Sykehusets elektroniske stoffkartotek har blitt flyttet over på samme database som Helse Sør-Øst, slik at vi kan være aktive medlemmer i det regionale kjemikaliesamarbeidet

Målområde 3 - Redusert forbruk av naturressurser

Sykehuset har redusert forbruk av naturressurser

Delmål

 • Ikke økt totalt energiforbruk til tross for etableringer av nye energikrevende installasjoner
 • Redusert mengden matavfall
 • Økt andel kildesortert papp og papir i forhold til 2016
 • Økt andel kildesortert plast med 50% i forhold til 2016

Målområde 4 - Bevissthet og engasjement for ytre miljø

Det er økt bevissthet og engasjement for ytre miljø på sykehuset

Delmål

 • Vi har lansert e-læringskurs i ytre miljø, som 40% av alle ansatte har fullført i løpet av året
 • Vi har økt antall meldte avvik med hensyn til ytre miljø
 • Det er tilrettelagt for at sykehusets ansatte velger miljøvennlig transport til/fra jobb

 

Fant du det du lette etter?