Pasientråd

For tiden har sykehuset ett pasientråd, ved Revmatologisk avdeling. Det planlegges oppstart (høsten 2017) av et pasientråd ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, som skal være knyttet opp mot forskning og utviklingsarbeid.

​Formål

Målet med pasientråd er å bidra til bedre kvalitet i fagutvikling og forskning ved avdelingen. Medlemmene i rådet bidrar i utforming og gjennomføring av fagutviklings- og forskningsprosjekter, og i å styrke pasientrollen i klinisk virksomhet. 

Oppgaver

Medlemmer fra pasientrådet kan bidra i studier og prosjekter med sin erfaringskunnskap ved å:

 • delta i studier og prosjekter med sin erfaringskunnskap/pasient

 • delta i utforming og kvalitetssikring av informasjonsmateriell

 • gi innspill til områder som det bør forskes mer på

 • foreslå og/eller gi innspill til problemstillinger og forskningsspørsmål

 • bidra med brukeres perspektiv når prosjekter skal analyseres og tolkes

 • hjelpe til å formidle resultatene på et språk og på en måte som er forståelig for alle

 • hjelpe til å spre resultatene i miljøer som har interesse av dette

 • hjelpe til så prosjekter lettere lar seg gjennomføre ved å identifisere faktorer som fremmer og hemmer bruker- og pasientdeltakelse

 • være ”forsøkspersoner” i pilotundersøkelser

 • delta i undervisning og veiledning av brukere, pasienter, pårørende og/eller helsepersonell

 • bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av brukermedvirkning, pasient- og pårørendeundervisning

 • delta og bidra i ferdighets- og kommunikasjonstrening

 • gi innspill ved organisatoriske prioriteringer og omstillinger

 • følge opp den lovfestede rettigheten brukermedvirkning er, jf. Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1, Helseforetaksloven

Organisering

Pasientråd består av et antall medlemmer med ulike diagnoser og varierende erfaring fra arbeidslivet, sykdomshistorikk, familiesituasjoner og liknende.

Revma  pasientråd  ledes av en erfaringskonsulent som er ansatt i 20 % stilling ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. I tillegg sitter en representant fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og en fra Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus i en arbeidsgruppe, som sammen med erfaringskonsulenten, utvikler og koordinerer pasientrådet.

Erfaringskonsulenten har oversikt over pågående prosjekter og hvem som deltar i disse prosjektene, og videreformidler forespørsler om brukermedvirkning inn i prosjekter/studier. Erfaringskonsulenten har også ansvar for handlingsplan, årsrapport, nyhetsbrev, rekruttering av medlemmer, invitasjon til møter, og oppdatering på nyheter innen behandling og forskning.  Det arrangeres jevnlige møter for rådets medlemmer med innlegg og diskusjon om aktuelle tema.

Oppnevning/rekruttering

Nye medlemmer rekrutteres gjennom forslag til egnede personer fra ansatte og medlemmer i rådet, via annonsering i ulike kanaler, eller ved at personer selv tar kontakt og ønsker å bidra med frivillig innsats.
Medlemmene i Revma pasientråd engasjeres i perioder på to år. Engasjement i rådet kan fornyes når det er ønsket av både ledelse og medlem. Erfaringskonsulenten har jevnlige medarbeidersamtaler med alle medlemmer. Erfaringskonsulenten og arbeidsgruppen bistår medlemmene inn i aktuelle prosjekter/studier ved behov.

Kompetanse/egnethet

Nye medlemmer inviteres til et «bli kjent-møte» hvor forventninger, roller og oppgaver diskuteres. Det er ønskelig at medlemmene får opplæring i og deltar på kurs om brukermedvirkning i forskning.

Godtgjøring

Medlemmer i pasientrådet skal ikke ha utgifter til deltagelse i prosjekter og honoreres i tråd med gjeldende satser fra LMS, fastsatt i nasjonale retningslinjer.

Der medlemmer deltar i forskningsprosjekter med ekstern finansiering oppfordres prosjektleder til å budsjettere med honorar og dekning av utgifter i tråd med reglement for honorering av medlemmer i brukerutvalg i Helse Sør-Øst RHF.

 


Fant du det du lette etter?