Psykisk helsevern

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er brukermedvirkning en sentral del av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå: gjennom politisk engasjement, påvirkning på systemnivå og på individnivå.

God kvalitet forutsetter at brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og individnivå. 

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Helse- og omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene.

Hvem er brukere?

En bruker er en person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form. I Plan for brukermedvirkning defineres bruker som en person som har behov for eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helse eller rusfeltet.

Med pårørende menes familiemedlem eller annen nærstående person til en som er i behov av eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helsevern eller somatikk. Involvering av pårørende er viktig både av hensyn til pårørende og brukerens situasjon. Du kan lese mer om pårørendes rettigheter på helsedirektoratet.no

Hva innebærer brukermedvirkning?

Brukerne opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kan ofte komme med de beste forslagene til forbedringer av helsetjenestene. Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.

For at retten til medvirkning skal bli reell er det avgjørende at du som bruker får tilstrekkelig og tilpasset informasjon slik at du så langt som mulig få innsikt i din helsetilstand, innholdet i tjenestetilbudet og dine rettigheter som pasient eller tjenestemottaker. 

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Diakonhjemmet Sykehus taler pasientenes sak og gir råd til sykehusledelsen i arbeidet med å utvikle tjenestetilbudet. Brukerutvalgets viktigste oppgave er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasientene.

Fant du det du lette etter?