Regionalt forskningsnettverk i revmatologi

​Om nettverket

Et regionalt forskningsnettverk skal omfatte forskningsmiljøer ved minst to helseforetak i regionen innenfor et avgrenset fagområde, og bidra til å styrke forskningen i helseregionen.

Regionalt forskningsnettverk i revmatologi ble etablert i 2010 og støttes økonomisk fra Helse Sør-Øst i perioden 2010-2012. Støtten fra Helse Sør-Øst er fornyet for perioden 2013-2015. Nettverket ledes fra Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus, og omfatter åtte revmatologiske avdelinger og én rehabiliteringsinstitusjon i helseregionen. Formålet er å fremme forskningssamarbeid, kompetansebygging og spredning av kunnskap mellom avdelingene i nettverket.

Styrket fagkompetanse og forskningsaktivitet

Et viktig mål for nettverket er å styrke forskerkompetansen ved revmatologiske avdelinger utenfor Diakonhjemmet Sykehus. Nettverket arbeider også for å heve det samlede revmatologiske forskningsnivået i Helse Sør-Øst gjennom kunnskapsoverføring fra avdelinger med mye forskningserfaring til avdelinger med mindre erfaring.

I tillegg til å samarbeide om forskningsprosjekter innenfor hovedområdene, organiserer nettverket jevnlige tverrfaglige forskningskonferanser og møter i samarbeid med pasientorganisasjonen Norsk Revmatikerforbund.

Andre aktiviteter nettverket støtter opp om er hospitering/forskerutveksling og deltidsfinansiering av stipendiater.

Forskningssamarbeidet foregår innenfor to hovedområder: Nyoppstått leddbetennelse (NOR-VEAC) og Rehabilitering (ROS-studien).

Nyoppstått leddbetennelse (tidlig artritt)

Ved nyoppstått leddbetennelse er det viktig at diagnosen stilles tidlig og at man raskt kommer i gang med behandling, da dette bedrer prognosen på lengre sikt. Ved diagnosen revmatoid artritt har det også vist seg viktig å sette et behandlingsmål og styre behandlingen etter det (såkalt "Treat-To-Target"-strategi).

NOR-VEAC
De revmatologiske avdelingene i Helse Sør-Øst deltar i et forskningsprosjekt kalt NOR-VEAC (Norwegian Very Early Arthritis Clinic). Hensikten med prosjektet er dels å bedre utrednings- og behandlingstilbudet for pasienter med akutte leddbetennelser og nyoppstått revmatoid artritt i Helse Sør-Øst gjennom opprettelse av "tidlig artritt-klinikker", dels å gjennomføre et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om leddbetennelse i en tidlig fase.

Følger opp sykdomsforløp
Vi vil undersøke diagnoser og sykdomsforløp hos pasienter med meget tidlig artritt, kartlegge prediktorer for et alvorlig sykdomsforløp (persisterende leddbetennelse, erosiv sykdom, bentap, kardiovaskulær sykdom), undersøke tidlige tegn til skade på brusk og bein, og følge pasienter som starter med sykdomsmodifiserende legemidler i et "tight control"-opplegg i samsvar med internasjonale anbefalinger.

Rehabilitering

Forskning viser at pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer har god nytte av rehabilitering, men at effekten avtar raskt slik at de fleste er tilbake til sin opprinnelige helsestatus seks til tolv måneder etter utskrivelse fra rehabiliteringsopphold.

Formålet med ROS-studien er å utvikle et skreddersydd rehabiliteringsprogram (kalt Rehabiliteringsopphold med OppfølgingsSamtaler (ROS) og å evaluere effekten av dette for pasienter med revmatisk sykdom.

Fire elementer
Det nyutviklede programmet består av fire elementer som er designet for å forsterke og forlenge effekten av tiltak introdusert under rehabiliteringsopphold; strukturerte målplanleggingssamtaler med helsepersonell ved innkomst og utskrivelse, bruk av motiverende intervju teknikk for å støtte pasientene i å nå målene sine, en selvhjelpsbok og fire telefonoppfølgingssamtaler i løpet av de første fem månedene etter utskrivelse fra rehabiliteringsopphold.

Randomisert kontrollert studie
Prosjektet er organisert som en randomisert kontrollert multisenterstudie hvor effekten av ROS-opphold sammenlignes med ordinære, standardiserte rehabiliteringsopphold i forhold til pasientenes måloppnåelse, helseeffekter og kostnadseffektivitet.

Deltagerne rekrutteres fra revmatologiske avdelinger ved Sykehuset Sørlandet i Arendal, Betanien Hospital i Skien, Martina Hansens Hospital i Bærum, Revmatismesykehuset i Lillehammer og Opptreningssenteret Jeløy Kurbad i Moss. Representanter fra Norsk Revmatikerforbund har vært med både under utvikling av programmet og gjennomføring av prosjektet.

Fant du det du lette etter?