Ressurssider for pasienter og pårørende

Rettigheter og muligheter for pasienter

Barn og unges rettigheter

Barn og unge har de samme helserettigheter som voksne. Via lenken under finner du en oversikt over hvilke rettigheter du har når du må til lege eller sykehus. 


Barn og unge i familien? / Children or teenagers in your family?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Informasjonen er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade, men kan også være aktuell ved andre behandlinger.

In English

Children or teenagers in your family?
This information is for anyone with children or teenagers in their family. You may be the patient, a relative of the patient or the parent of a sick child who has brothers or sisters. Read more via the link below

Children or teenagers in your family?

--------------------------------

Foreldreveileder ved depresjon - en guide for behandlere og rådgivere

Barn har behov for å bli informert, hørt og ivaretatt når psykisk lidelse eller somatisk sykdom rammer en i familien. Det å snakke med foreldre om barnas situasjon er viktig når mor eller far er deprimert. Foreldreveiledning ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere gir råd om hvordan man kan gå frem.

Intervensjonene integreres i ens vanlig behandling eller rådgivning. Samtalene er med den deprimerte alene eller med begge foreldre, og eventuelt med barna. Hva man gjør, vil selvsagt være avhengig av hvilken type tjeneste man gir og hvilke tidsrammer man har.

Veilederen er skrevet til alle de som møter foreldre som er deprimert, enten de jobber i spesialisthelsetjenestene, barnevern, familievern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, allmennlegepraksis, Rask psykisk helsehjelp eller i andre helse- og sosialtjenester. Den vil også kunne være nyttig lesning for studenter. Veilederen er tilgjengelig via lenkene under:Brukermedvirkning

På Diakonhjemmet Sykehus ønsker vi at brukerne skal komme til orde. I tillegg til sykehusets brukerutvalg er det likepersoner, erfaringskonsulenter og pasientråd som er brukernes viktigste kanaler. Gjennom disse kanalene har sykehuset et utstrakt samarbeid med ulike brukerorganisasjoner.

Les mer på våre temasider om brukermedvirkning

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Søk om å få dekket reiseutgifter
På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført. 

Regler for pasientreiser
Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. 

Dokumentasjonskrav
Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Behov for tilrettelagt transport?
Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor. 

Kontakt Pasientreiser
Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515

Klage- og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten

Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Plikten er fastsatt i ny helsetilsynslov § 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlig hendelse.

Hvor kan du klage eller varsle?

Helse- og omsorgstjenesten
Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med sykehuset, eventuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha ordninger for dette. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Statsforvalteren (tidl Fylkesmannen)

Dersom du som pasient eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage. Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester og at disse er av forsvarlig kvalitet. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter.  Du finner mer informasjon på www.statsforvalteren.no 

Varselordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Pasient eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har, varslingsplikt om samme type hendelser. Varslene skal sendes til Statens helsetilsyn som innhenter informasjon og avgjør om det er grunnlag for videre tilsyn i saken. Du finner mer informasjon på www.helsetilsynet.no

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen er en uavhengig statlig virksomhet og som kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. Du finner mer informasjon på www.ukom.no

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler økonomiske erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helse. Du finner mer informasjon på www.npe.no

Hvem kan hjelpe deg med å klage eller varsle?

Pasient og brukerombudet
Det er 15 pasient- og brukerombudskontor fordelt over hele landet. Ansatte ved ombudskontorene svarer på spørsmål om hvilke rettigheter pasienter, brukere og pårørende har. Pasient- og brukerombudet bistår i klagesaker og deltar også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetjenestene, både de kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombudskontorene både via e-post, telefon eller brev.  Du finner mer informasjon på www.helsenorge.no

Rettigheter og muligheter

Via lenken under finner du  en oversikt over de ulike ordninger som finnes når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten. Den forteller deg både hvor du kan klage eller varsle og hvem som kan hjelpe deg med dette.


Fritt rettsråd - psykisk helsevern
Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.

Les mer om klagemuligheter til sykehuset


Velg behandlingssted

28. mai 2020: Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Gjennom en veiviser på helsenorge.no får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted. 


Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandel og tillegg
I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Frikort
Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Samvalg

Samvalg vil si at du og helsepersonell kommer frem til et informert valg for  undersøkelses- og behandlingsmetoder for din sykdom/skade og situasjon. Dette er en rettighet du har som pasient.

Samvalg på Diakonhjemmet Sykehus

Rettigheter ved fristbrudd 

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Du vil bli kontaktet av HELFO pasientformidling og spurt om du ønsker et annet behandlingssted. Ønsker du ikke en annen behandlingsplass, blir du stående på venteliste her hos oss.

Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. At HELFO ved fristbrudd kan finne helsehjelp til deg et annet sted, medfører kortere ventetid og styrker dermed dine rettigheter som pasient.

Hva er kliniske studier?

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Sykehusets personvernerklæring

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov. Les hele erklæringen via lenken under: 

Rett til innsyn i egen journal

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har rett til  en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende. 


Pasienter knyttet til Diakonhjemmet sykehus har foreløpig ikke tilgang til å lese journalen sin elektronisk på www.helsenorge.no  En slik tilgang vil bli mulig etter hvert.

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut skjemaet:
Skjema for innsyn i pasientjournal (PDF)

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg som pasient innsyn i hele eller deler av journalen jf. pasient- og brukerrettighetsloven §5-1, andre ledd. Du kan klage på denne avgjørelsen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Tilgangslogg
Du har rett til å få utlevert logg over hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Alle oppslag blir registrert i loggen. Det kan være både administrative og behandlingsrelaterte grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal.

Dersom du skulle bli innlagt på Diakonhjemmet sykehus kan det være relevant for behandlingen din at helsepersonell gjør oppslag i tidligere notater ved Diakonhjemmet sykehus.

Dersom du ønsker utlevert tilgangslogg, må du fylle ut skjemaet:

Skjema for begjæring om utlevering av innsynslogg (PDF)

Adresse
Skjemaet kan sendes per Digipost eller post til: 
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør også oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter per e-post.

Har du spørsmål?
Ring Sentralbordet ved Diakonhjemmet sykehus 22 45 15 00. Hverdager fra kl 09.00 – 14.30

Kjernejournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.
Les mer om kjernejournal

Ordforklaringer

Via leken under finner du definisjon på begreper vi bruker på nettsidene og noen ord og forkortelser som blir mye brukt i saker som handler om spesialisthelsetjenesten.

Ordforklaringer

Fant du det du lette etter?