Ressurssider for pasienter og pårørende

Rettigheter og muligheter for pasienter

​​Barn og u​nges rettigheter

Barn og unge har de samme helserettigheter som voksne. Via lenken under finner du en oversikt over hvilke rettigheter du har når du må til lege eller sykehus. 

Barn som pårørende​
Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Informasjonen er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade, men kan også være aktuell ved andre behandlinger.

Les mer om barn som pårørende

​Brukermedvirkning

På Diakonhjemmet sykehus ønsker vi at brukerne skal komme til orde. I tillegg til sykehusets brukerutvalg er det likepersoner, erfaringskonsulenter og pasientråd som er brukernes viktigste kanaler. Gjennom disse kanalene har sykehuset et utstrakt samarbeid med ulike brukerorganisasjoner.

Les mer på våre temasider om brukermedvirkning

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Søk om å få dekket reiseutgifter
På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført. 

Regler for pasientreiser
Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. 

Dokumentasjonskrav
Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Behov for tilrettelagt transport?
Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor. 

Kontakt Pasientreiser
Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 05​​515.

Klage- og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten

Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Plikten er fastsatt i ny helsetilsynslov § 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlig hendelse.

Hvor kan du klage eller varsle?

Helse- og omsorgstjenesten
Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med sykehuset, eventuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha ordninger for dette. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Statsforvalteren (tidl Fylkesmannen)

Dersom du som pasient eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage. Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester og at disse er av forsvarlig kvalitet. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter.  Du finner mer informasjon på www.statsforvalteren.no 

Varselordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Pasient eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har, varslingsplikt om samme type hendelser. Varslene skal sendes til Statens helsetilsyn som innhenter informasjon og avgjør om det er grunnlag for videre tilsyn i saken. Du finner mer informasjon på www.helsetilsynet.no

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen er en uavhengig statlig virksomhet og som kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. Du finner mer informasjon på www.ukom.no

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler økonomiske erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helse. Du finner mer informasjon på www.npe.no

Hvem kan hjelpe deg med å klage eller varsle?

Pasient og brukerombudet
Det er 15 pasient- og brukerombudskontor fordelt over hele landet. Ansatte ved ombudskontorene svarer på spørsmål om hvilke rettigheter pasienter, brukere og pårørende har. Pasient- og brukerombudet bistår i klagesaker og deltar også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetjenestene, både de kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombudskontorene både via e-post, telefon eller brev.  Du finner mer informasjon på www.helsenorge.no

Rettigheter og muligheter

Via lenken under finner du  en oversikt over de ulike ordninger som finnes når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten. Den forteller deg både hvor du kan klage eller varsle og hvem som kan hjelpe deg med dette.


Fritt rettsråd - psykisk helsevern
Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.

Les mer om klagemuligheter til sykehuset


Velg behandlingssted

Du som pasient kan fortsatt velge Diakonhjemmet sykehus som behandlingsted, selv om godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1.1. 2023. 

Diakonhjemmet sykehus har avtale med Helse Sør-Øst RHF, og du kan velge mellom offentlige og private behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene.

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Gjennom en veiviser på helsenorge.no får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted. 


Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandel og tillegg
I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Frikort
Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Les mer om dine rettigheter her

​Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår
 • Du skal ha mulighet til medvirkning og samtykke på et språk du forstår
 • Helsetjenesten har plikt til og ansvar for å bestille tolk
 • Tolketjenesten er gratis for pasienten
 • Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk
 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk 
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er      god informasjon og kommunikasjon. 
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

  Les mer på Helsenorge.no:
  Tolk i helsetjenesten​

​Samvalg

Samvalg vil si at du og helsepersonell kommer frem til et informert valg for undersøkelses- og behandlingsmetoder for din sykdom/skade og situasjon. Dette er en rettighet du har som pasient.

Samvalg på Diakonhjemmet Sykehus

Fristbrudd 

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Du vil bli kontaktet av HELFO pasientformidling og spurt om du ønsker et annet behandlingssted. Ønsker du ikke en annen behandlingsplass, blir du stående på venteliste her hos oss.

Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. At HELFO ved fristbrudd kan finne helsehjelp til deg et annet sted, medfører kortere ventetid og styrker dermed dine rettigheter som pasient.

Kliniske studier​

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Kontaktlege

Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller føges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Les mer på Helsenorge.no:
Rett til kontaktlege

Reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskning

Du kan reservere deg mot at ditt biologiske materiale som er samlet inn i helsetjenesten, blir brukt til forskning. Du reserverer deg ved å fylle ut reservasjonsskjema, som du finner på Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider: 
 

Vil du reservere deg mot forskning?​

Pasienter som er oppført i Reservasjonsregisteret, kan bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der de selv gir sitt samtykke. Reservasjonen beskytter mot å bli med i forskningsprosjekter uten eget samtykke.​

Reservasjon mot at pasientopplysninger registreres i interne kvalitetsprosjekter

Pasientjournalloven § 6 og helsepersonelloven § 26 gir lovlig grunnlag til prosjekter som besluttes etablert av leder for å gjennomføre internkontroll og kvalitetssikring av helsehjelpen. Det kreves ledelsesbeslutning og tilrådning fra Personvernombud for å kunne gjennomføre slike prosjekter. Formålet er begrenset til intern aktivitet og behov. Formålet med interne kvalitetssikringsprosjekter er å styre virksomheten, planlegge pasientbehandling og evaluere om pasientbehandlingen har gitt ønsket resultat. Informasjonen hentes fra din pasientjournal ved sykehuset, inkludert laboratoriesystemer og andre behandlingsrettede registre.

Kvalitetsprosjekter er ikke definert forskning, men et rent internt formål som setter sykehuset i stand til å kvalitetssikre pasientbehandlingen. Eventuelt behov for dispensasjon fra taushetsplikten avklares med Personvernombudet. Ved behov skal søknad om dispensasjon sendes til Helsedirektoratet.

Sykehuset har ikke plikt til å spørre deg om å delta i interne kvalitetssikrings prosjekt, men du kan på forhånd reservere deg mot å bli inkludert. Dersom du ikke ønsker å bli inkludert i interne kvalitetssikringsprosjekt, sier du ifra til avdelingen der du mottar behandlingen. Din reservasjon vil da bli registrert i din pasientjournal ved sykehuset. Dersom du reserverer deg mot å bli inkludert, vil dette ikke påvirke din videre behandling ved sykehuset.

Nederst finner du en konkret liste over kvalitetssikringsprosjekter som pågår ved sykehuset. Dersom du ønsker å reservere deg mot å bli inkludert i noen av disse, kan du ta direkte kontakt med prosjektleder når som helst for å registrere dette. ​

Reservasjon mot å være med i prosjektet om hoftebrudd​
Reservasjon mot å være med i prosjektet om fjerning av galleblæren​​

​Rett til innsyn i egen journal

Innsyn i pasientjournal

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.

Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt.

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut skjema:
Skjema for innsyn i pasientjournal (PDF)

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg som pasient innsyn i hele eller deler av journalen jf. pasient- og brukerrettighetsloven §5-1, andre ledd. Du kan klage på denne avgjørelsen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tilgangslogg

Du har rett til å få utlevert logg over hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Alle oppslag blir registrert i loggen. Det kan være både administrative og behandlingsrelaterte grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal.

For eksempel dersom du skulle bli innlagt på Diakonhjemmet sykehus kan det være relevant for behandlingen din at helsepersonell gjør oppslag i tidligere notater ved Diakonhjemmet sykehus.

Dersom du ønsker utlevert tilgangslogg, må du fylle ut skjemaet:
Skjema for begjæring om utlevering av innsynslogg (PDF)

Les mer om pasientjournalen på
www.helsenorge.no

Adresse
Skjemaet kan sendes per Digipost eller post til: 

Diakonhjemmet sykehus

Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør også oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter per e-post.

Har du spørsmål?
Ring Sentralbordet ved Diakonhjemmet sykehus 22 45 15 00. Hverdager fra kl 09.00 – 14.30

Rett til ny vurdering

I enkelte tilfeller kan du som pasient ønske å få din helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må du gå til fastlegen din, som sender en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Fornyet vurdering gjelder kun èn gang for samme tilstand. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jamfør fritt behandlingsvalg.​​​

Se mer på Helsenorge.no:
Rett til ny vurdering

Kjernejournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.
Les mer om kjernejournal

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.​

Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.​​

 

Les mer om pasient- og brukerombudet (helsenorge.no)​​​

Fant du det du lette etter?