Samhandling

Målet med samhandling er å sikre at pasienter og brukere får rett behandling til rett tid og på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.

Trygg utskrivning

Diakonhjemmet Sykehus har sektoransvar for bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker, men samarbeider også med alle de andre bydelene i Oslo.

For å sikre trygg og god utskrivning fra sykehuset starter planlegging av utskrivning umiddelbart etter innleggelse. Dersom pasienter har behov for tjenester fra kommunen, samarbeider sykehuset og kommunen om å få dette organisert. Ved å starte planleggingen tidlig får kommunen god tid til å tilrettelegge i hjemmet og/eller skaffe plass på institusjon.

Samarbeidet mellom sykehus og kommuner er beskrevet i «Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter»

Kvalitetsforbedring i samhandlingen

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde om uønskede hendelser, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå at de skjer igjen.

Uheldige samhandlingshendelser
Sykehuset har, i samarbeid med sektorbydelene, utarbeidet et system for gjensidig formidling av avvik som skal bidra til å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgstjenestelovgivningen, gjeldende samarbeidsavtaler, samt sykehusets og bydelenes prosedyrer og retningslinjer. Dette skal sikre enhetlig behandling av avvik og brukes systematisk i forbedringsarbeidet.

Uønskede samhandlingshendelser fra hjemmetjeneste, sykehjem, fastleger og andre samarbeidspartnere meldes pr brev til sykehusets postmottak.

Digital samhandling

For å sikre forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele pasientforløpet, er det viktig med rask og trygg overføring av informasjon i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å få dette til brukes nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte, over helsenettet, sendes elektronisk mellom journalsystemene hos sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. All informasjon som utveksles, ligger i journalen, både hos avsender og mottaker.

Meldingsutvekslingen består bl.a. av følgende typer elektroniske meldinger:

 • Melding om innlagt pasient. Melding som sendes fra sykehuset til kommunen dersom pasienten er bruker av kommunale tjenester.
 • Innleggelsesrapport. Melding som sendes fra kommune til sykehus med aktuelle opplysninger om pasientens helse og funksjonsnivå ved innleggelse.
 • Helseopplysninger Journaldokument som opprettes og sendes for å gi informasjon om aktuell situasjon ved innleggelse, evt. endringer underveis i sykehusoppholdet og nødvendig informasjon før utskrivelse.
 • Melding om utskrivningsklar pasient. Melding som sendes fra sykehus til kommune idet pasienten er definert utskrivningsklar.
 • Forespørsel og svar på forespørsel er meldinger kan sendes når som helst mellom sykehuset og kommunen. Disse meldingene benyttes til å spørre, undersøke, lage avtaler eller informere om avvik.
 • Melding om utskrevet pasient. Melding sendes automatisk til kommunen idet pasienten skrives ut fra sykehuset

Henvisninger fra fastleger til sykehuset og epikriser og polikliniske notater fra sykehuset til fastleger sendes elektronisk.  Det er foreløpig ikke mulig å sende forespørsler mellom sykehusleger og fastleger.

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Lovverk som regulerer samhandlingen mellom sykehus og kommuner

(helse- og omsorgstjenesteloven)

Samarbeids- og tjenesteavtaler

I samsvar med Samhandlingsreformen er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune og sykehusene i Oslo. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har utarbeidet et fellesskriv for å klargjøre retningslinjer for ansvarsfordeling mellom bydelene for personrettede tiltak. Samarbeidsavtalene består av en generell del og ni tjenesteavtaler. Avtalene pålegger sykehus og bydeler å etablere faste møtefora, samt å etablere samarbeid om innleggelse og utskrivninger, kommunale akutte døgnopphold, undervisning og forskning, koordinerende enheter, habilitering og rehabilitering, IKT-tjenester, forebygging og beredskap.

Blomster på sykehuset - Diakonhjemmet Sykehus.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Blomster på sykehuset - Diakonhjemmet Sykehus.pdfBlomster på sykehuset - Diakonhjemmet Sykehus.pdf
Infomøte for fam og pårørende høsten 2019.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Pol Raskere tilbake/Infomøte for fam og pårørende høsten 2019.pdfInfomøte for fam og pårørende høsten 2019.pdf
Gruppebehandling sosial angst høsten 2019.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Pol Raskere tilbake/Gruppebehandling sosial angst høsten 2019.pdfGruppebehandling sosial angst høsten 2019.pdf
Protokoll 20.12.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Protokoll/Protokoll 20.12.17.pdfProtokoll 20.12.17.pdf
Personvernerklæring - Diakonhjemmet Sykehus.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Personvernerklæring/Personvernerklæring - Diakonhjemmet Sykehus.pdfPersonvernerklæring - Diakonhjemmet Sykehus.pdf
Mal for henvisning til Poliklinikken Raskere tilbake.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Henvisninger/Mal for henvisning til Poliklinikken Raskere tilbake.pdfMal for henvisning til Poliklinikken Raskere tilbake.pdf
Tjenesteavtale 9 - beredskapsplaner.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 9 - beredskapsplaner.pdfTjenesteavtale 9 - beredskapsplaner.pdf
Tjenesteavtale 2 - innleggelse og utskrivning.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 2 - innleggelse og utskrivning.pdfTjenesteavtale 2 - innleggelse og utskrivning.pdf
Samarbeidavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet Sykehus - generell del.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Samarbeidavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet Sykehus - generell del.pdfSamarbeidavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet Sykehus - generell del.pdf
Rekvisisjon legemidler og farmakogenetikk , skrivbar.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/SFP/Rekvisisjon legemidler og farmakogenetikk , skrivbar.pdfRekvisisjon legemidler og farmakogenetikk , skrivbar.pdf
Rekvisisjon legemidler og farmakogenetikk.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/SFP/Rekvisisjon legemidler og farmakogenetikk.pdfRekvisisjon legemidler og farmakogenetikk.pdf
Rekvisisjon legemidler og farmakogenetikk.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Rekvisisjon legemidler og farmakogenetikk.pdfRekvisisjon legemidler og farmakogenetikk.pdf
Elektronisk introbok nyansatte 2019.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Introbok for nyansatte/Elektronisk introbok nyansatte 2019.pdfElektronisk introbok nyansatte 2019.pdf
Henvisningskriterier NBRR_v2.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Henvisninger/Henvisningskriterier NBRR_v2.pdfHenvisningskriterier NBRR_v2.pdf
Saksliste styremøtet 05.04.18.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Saksliste styremøtet 05.04.18.pdfSaksliste styremøtet 05.04.18.pdf
Tolketjenester Avtale mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og DS.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tolketjenester Avtale mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og DS.pdfTolketjenester Avtale mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og DS.pdf
Saksliste styremøte 28 02.18.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Saksliste styremøte 28 02.18.pdfSaksliste styremøte 28 02.18.pdf
Saksliste styremøte 20.12.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Saksliste styremøte 20.12.17.pdfSaksliste styremøte 20.12.17.pdf
Saksliste styremøte 27.10.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Saksliste styremøte 27.10.17.pdfSaksliste styremøte 27.10.17.pdf
Protokoll 27.10.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Protokoll/Protokoll 27.10.17.pdfProtokoll 27.10.17.pdf
Protokoll 20.09.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Protokoll/Protokoll 20.09.17.pdfProtokoll 20.09.17.pdf
Klinisk kommunikasjon for leger - program.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Kurs og arrangementer/Klinisk kommunikasjon for leger - program.pdfKlinisk kommunikasjon for leger - program.pdf
Protokoll 15.06.17 u.sign.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Protokoll/Protokoll 15.06.17 u.sign.pdfProtokoll 15.06.17 u.sign.pdf
Protokoll 26.04.17 u.sign.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Protokoll/Protokoll 26.04.17 u.sign.pdfProtokoll 26.04.17 u.sign.pdf
Saksliste styrenøte 20. 09.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Saksliste styrenøte 20. 09.17.pdfSaksliste styrenøte 20. 09.17.pdf
Saksliste styremøte 15.06.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Saksliste styremøte 15.06.17.pdfSaksliste styremøte 15.06.17.pdf
Rekvisisjon lege- og rusmiddelanalyse.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/SFP/Rekvisisjon lege- og rusmiddelanalyse.pdfRekvisisjon lege- og rusmiddelanalyse.pdf
Rekvisisjon legemiddelanalyser.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Rekvisisjon legemiddelanalyser.pdfRekvisisjon legemiddelanalyser.pdf
Rekvisisjon lege- og rusmiddelanalyse.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Rekvisisjon lege- og rusmiddelanalyse.pdfRekvisisjon lege- og rusmiddelanalyse.pdf
Saksliste styremøte 26.04.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Saksliste styremøte 26.04.17.pdfSaksliste styremøte 26.04.17.pdf
Saksliste styremøte 02.03.17.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Administrative dok/Sakslister og protokoll/Saksliste styremøte 02.03.17.pdfSaksliste styremøte 02.03.17.pdf
Effektevaluering IPS 2016.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/IPS/Effektevaluering IPS 2016.pdfEffektevaluering IPS 2016.pdf
160411 Avtale om plan for kompetansedeling - endelig.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/160411 Avtale om plan for kompetansedeling - endelig.pdf160411 Avtale om plan for kompetansedeling - endelig.pdf
150911 Pasientforløpsavtale somatikk Alna Grorud Stovner signert.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/150911 Pasientforløpsavtale somatikk Alna Grorud Stovner signert.pdf150911 Pasientforløpsavtale somatikk Alna Grorud Stovner signert.pdf
150119 Samarbeidsavtale FACT-team - prolongert.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/150119 Samarbeidsavtale FACT-team - prolongert.pdf150119 Samarbeidsavtale FACT-team - prolongert.pdf
150206 Avtale om bydel- og sektrosykehustilhørighet for beboere med opphold i erstatningssykehjem.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/150206 Avtale om bydel- og sektrosykehustilhørighet for beboere med opphold i erstatningssykehjem.pdf150206 Avtale om bydel- og sektrosykehustilhørighet for beboere med opphold i erstatningssykehjem.pdf
140627 Rutine for samhandling om behandlingshjelpemidler.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/140627 Rutine for samhandling om behandlingshjelpemidler.pdf140627 Rutine for samhandling om behandlingshjelpemidler.pdf
IPS - Kvalitetskala.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/IPS/IPS - Kvalitetskala.pdfIPS - Kvalitetskala.pdf
140825 Ledsageravtale - signert.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/140825 Ledsageravtale - signert.pdf140825 Ledsageravtale - signert.pdf
Samarbeidsavtale om FACT-team.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Samarbeidsavtale om FACT-team.pdfSamarbeidsavtale om FACT-team.pdf
Oslo Kommune - Underskrevet avtale om utskrivningsklare pasienter uten trygderettigheter.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Oslo Kommune - Underskrevet avtale om utskrivningsklare pasienter uten trygderettigheter.pdfOslo Kommune - Underskrevet avtale om utskrivningsklare pasienter uten trygderettigheter.pdf
Innføring i Individuell jobbstøtte (IPS).pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/IPS/Innføring i Individuell jobbstøtte (IPS).pdfInnføring i Individuell jobbstøtte (IPS).pdf
Tjenesteavtale 3 - beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 3 - beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfTjenesteavtale 3 - beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdf
Tjenesteavtale 8 - samarbeid om forebygging.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 8 - samarbeid om forebygging.pdfTjenesteavtale 8 - samarbeid om forebygging.pdf
Tjenesteavtale 7 - samarbeid om lokale IKT-løsninger.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 7 - samarbeid om lokale IKT-løsninger.pdfTjenesteavtale 7 - samarbeid om lokale IKT-løsninger.pdf
Tjnesteavtale 6 - smarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjnesteavtale 6 - smarbeid om jordmortjenester.pdfTjnesteavtale 6 - smarbeid om jordmortjenester.pdf
Tjenesteavtale 4 -utdanning og forskning.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 4 -utdanning og forskning.pdfTjenesteavtale 4 -utdanning og forskning.pdf
Tjenesteavtale 1 - koordinerte tjenester.pdfhttps://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 1 - koordinerte tjenester.pdfTjenesteavtale 1 - koordinerte tjenester.pdf


Samhandlingsarenaer

Det er flere arenaer for samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, se nedenfor.

Samarbeidsutvalget i Oslo

Samarbeidsutvalg for alle bydeler og sykehus i Oslo og helseetaten, velferdsetaten, sykehjemsetaten og barne - og familieetaten.  Utvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Her møter direktører i bydeler, etater og sykehus.

Direktørmøter

Møter mellom sykehusdirektør, bydelsdirektørene i sektorbydelene og etatsdirektørene i helseetaten, velferdsetaten og sykehjemsetaten. Direktørmøtet er hjemlet i Samarbeidsavtalen, generell del.

Samarbeidsforum

Det er avtalefestet at det skal være etablerte samarbeidsfora for somatikk og psykisk helse og rus i hver sykehussektor.  Her møter ledere for utøvende tjenester i sykehus og bydeler.  Etatene inviteres til møtene og velger om de vil delta. Forumene er rådgivende fora for direktørene i sektor.
Samarbeidsforaene er hjemlet i Samarbeidsavtalen, generell del.

Regionalt samhandlingsnettverk i Helse Sør – Øst (HSØ)

Dette er et nettverk med representanter fra samhandlingsavdelinger i alle helseforetak i HSØ. Nettverket er et rådgivende organ for Samhandlingsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF.

Møteplass Oslo 

 • Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet.
 • Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.
 • Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling.
 • Møteplass Oslo skal bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.
 • Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert.
 • Møteplass Oslo er forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Møteplass Oslo:  - skroll litt nedover for å finne Møteplass Oslo

Styringsdata samhandling


Henvisende leger

For fastleger og andre henvisere

Brukermedvirkning

Veiviser for helsepersonell (OuS)

Samhandlingsreformen - sentrale dokumenter

Du kan lese mer om samhandlingsreformen her: 

Samhandlingsreformen - regjeringen

HSØ - Samhandling

Kurs og presentasjoner vedr samhandling

Samhandlingsseminar Diakonhjemmet sektor 4. juni 2019

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.