Organisering av helsetjenesten

Under finner du en kort beskrivelse av hvordan helsetilbudet til befolkningen i Norge er organisert i primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Primærhelsetjenesten, også kalt førstelinjetjenesten, er den man oppsøker først, som oftes fastlege eller andre ansatte i kommunehelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten, også kalt andrelinjetjenesten, er den man blir henvist til av kommunehelsetjenesten. For eksempel henviser fastlegen til videre utredning på sykehus (spesialisthelsetjeneste).

Psykisk helsevern er spesialisthelsetjenestens tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusrelatert sykdom. 

Organisering av helsetjenesten

Organisering av helsetjenesten

Samhandling
Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.

Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge som ble presentert av daværende Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid 19. juni 2009. Reformen trådte kraft 1. januar 2012.

Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal fortsatt være den viktigste bærebjelken i den norske velferdsmodellen.


Fant du det du lette etter?