HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Kåre Osnes

Overlege og spesialist i psykiatri ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Kåre Osnes
Kåre Osnes, overlege og spesialist i psykiatri

Publikasjoner


Forskningsprosjekter

Søvntyvene: Veiledet selvhjelp ved søvnproblemer og sykdom

Søvnproblemer er hyppig forekommende hos mennesker med somatisk sykdom og skade. Et fåtall av disse får psykologisk behandling som anbefales som førstevalg ved insomni. Formålet med prosjektet er å bidra til bedre mestring og livskvalitet hos pasienter med langvarige søvnproblemer og sykdom ved utvikling av et mestringskurs og veiledet selvhjelpsmateriell. Mestringskurset vil evalueres gjennom prosjektet Kvalitetsstudie av Lærings- og mestringskurs for søvnproblemer og somatisk lidelse. Les mer via lenken under:


Søvntyvene: Søvnkurs for pasienter med psykisk sykdom

Søvnproblemer er vanlig ved psykiske lidelser og kan også være en årsak til psykiske helseproblemer. Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for langvarige søvnproblemer. Tilnærmingen inkluderer atferdsmessige metoder som søvnhygiene, stimuluskontroll og søvnrestriksjon. Dessuten legges det vekt på bearbeiding av tankemønstre som forsterker søvnproblemer og reduksjon av energitappende og påtrengende grubling og bekymring. Kurset består av seks ukentlige samlinger à to timer, og en oppfølgingssamling to måneder etter sjette samling. 


​Plagen med magen – Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom

Det er anslått at omlag 11 % av den voksne befolkningen rammes av irritabel tarmsyndrom. Irritabel tarmsyndrom kan føre til arbeidsfravær og samlivsproblemer, og er forbundet med svekket funksjon og livskvalitet. Tilnærmingen for irritabel tarmsyndrom i vårt prosjekt er basert på forskning om mekanismer for endring, det vil si hvilke tiltak som bidrar mest til resultatet av psykologisk behandling ved irritabel tarmsyndrom. Vi vil utvikle to detaljerte manualer for behandling av irritabel tarmsyndrom, en for behandling i gruppe og en for individuell behandling. Det er planlagt å inkludere rundt 40 pasienter til individuell- eller gruppebehandling. Behandlingen vil bli evaluert gjennom prosjektet:


MOP - Mechanisms of Change in Psychotherapy (Endringsmekanismer i psykoterapi

MOP-studien er en randomisert klinisk studie hvor formålet er å undersøke hva som virker i samtaleterapi, og for hvem. Studien inkluderer pasienter med depressiv lidelse, som er en hyppig forekommende tilstand hos pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten. Inkluderte pasienter vil bli randomisert til psykodynamisk terapi eller kognitiv atferdsterapi og gjennomgå evaluering før, under og etter behandling, i tillegg til ett og tre år etter avsluttet behandling. Studien utgår fra Seksjon for behandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og pasienter inkluderes fra Nydalen DPS og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet Sykehus. Les mer via lenken under:


Jobbfokusert kognitiv terapi for angst og depresjon 

Dette er en løpende studie hvor alle pasienter som samtykker fyller ut spørreskjema som inngår i en forløpsstudie. Studien ser på hvilken effekt behandlingen har for plager med angst og depresjon og betydningen av tiltak for å unngå langtids sykefravær. I tillegg til skjemaene som fylles ut blir det hentet inn opplysninger om arbeid og trygd fra sentrale registre over trygdeutbetalinger og stønader. Studien er godkjent av personvernombudet. 


Workplaca bullying: From mechanisms and moderators of problem treatment (Poliklinikken Raskere Tilbake)

Poliklinikken Raskere tilbake har etablert et samarbeid med Ståle Einarsen knyttet til Toppforsk prosjektet "Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment", ved Universitetet i Bergen. Med utgangspunkt i dataene som er under innsamling ved Poliklinikken Raskere tilbake er det et doktorgradsarbeide i gang. Les mer via lenken under: 

Faglig bakgrunn

Kåre Osnes, overlege og spesialist i psykiatri, er ansatt som forsker/overlege ved Enhet for kunnskapsutvikling, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Osnes har doktorgrad innen medisinsk statistikk fra 2001 og er forskningsrådgiver med ansvar for koordineringen av de ulike forsknings- og kvalitetsprosjektene i avdelingen. Han er behjelpelig med vurdering (godkjenningsprosessen), igangsetting og gjennomføring av kliniske forsknings- og kvalitetsprosjekter. Osnes er i tillegg med i vurderingen og gjennomføringen av ulike samarbeidsprosjekter med andre avdelinger, helseinstitusjoner, universiteter eller høyskoler. 

Faglige interesseområder

  • Statistisk metode brukt i medisinsk forskning.
  • Sammenheng mellom psykiske og somatiske funn og symptomer.
  • Ivaretakelse av personvern og datasikkerhet i alle deler av forsknings- og kvalitetsprosjekter.


    ​​

Fant du det du lette etter?