HELSENORGE

The Norwegian studies of psychological treatments and work (NOR-WORK)

NOR-WORK er et prosjekt tilknyttet Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikken Raskere tilbake) ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. 

​​Prosjektledere 

Odin Hjemdal, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus)
Kåre Osnes, overlege/forsker ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus)

Om pros​​jektet 

Poliklinikk psykisk helse og arbeid tilbyr korttids kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og jobbfokus. De jobbfokuserte intervensjonene er basert på nederlandsk forskning som er videreutviklet og tilpasset norske forhold. Behandlingstilbudet er spesialisert for personer som strever med angst og depresjon, som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.

Vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon er en ledende årsak til sykefravær og uførhet i Norge. For de som er rammet medfører angst og depresjon redusert livskvalitet og funksjon, og øker risiko for fremtidige helseproblemer. Arbeid er en viktig sosial arena og opprettholdelse av arbeidsdeltakelse bidrar til god helse og velvære. Til tross for betydelige belastninger for den enkelte og samfunnet, er det mangel på effektiv behandling. Det er behov for behandling som reduserer symptomer og hjelper folk tilbake i arbeid. 

Brukerm​​edvirkning

Brukerrepresentanter fra Mental helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse deltar i forskningsgruppen

Stipendiater/forskere​​

Metacognitive and cognitive behavioural therapy combined with a work-focus for common mental disorders: Initial evaluation and predictors for return to work.
Veileder: Professor Odin Hjemdal 
Forsker: Ph.d. stipendiat Ragne Gjengedal, psykologspesialist og enhetsleder ved VPA 
Tidsperiode: 2017 - 2023
Finansering: Helse Sør-Øst (prosjekt- og evalueringsmidler)

Psychological therapy with work-focus for patients on or at risk of sick leave due to depression and anxiety: Heterogeneity in sick leave and self-reported health.
Veileder: Professor Odin Hjemdal
​Forsker: Ph.d. stipendiat Kenneth Sandin 
Tidsperiode: 2018 - 2023
Finansering: Stiftelsen DAM (Extrastiftelsen)

Prognostic factors and sustainability in Return Too Work (RTW) for common mental disorders. A large trial including register data two years pre- and one-year post-treatment.
Veileder: Professor Odin Hjemdal 
Forsker: Ph.d. stipendiat Marianne Tranberg Bjørndal 
Tidsperiode: 2020 - 2024
Finansering: Helse Sør-Øst

Treating the aftermath of exposure to workplace bullying and preventing exclusion from work life 
Veileder: Professor Ståle Einarsen, Universitetet i Bergen
Forsker: Ph.d.  stipendiat Sarah Helene Aarrestad, Universitetet i Bergen
Tidsperiode: 2019 - 2022
Finansiering: NFR Toppforsk​

Finansie​ring

Prosjektet har blitt finansiert med prosjektmidler og evalueringsmidler fra Helse Sør-Øst og Stipendiater fra Stiftelsen Dam), Helse Sør-Øst, og Norsk forskningsråd.​

NOR-WO​R​K delpro​​sjekter

En forløpsstudi​​e av effek​ten av jobbfokusert kognitiv terapi 

Prosjekt​​leder 
Kåre Osnes, overlege/forsker Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus)

Om​ prosjektet
Alle pasientene som behandles ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid får tilbud om å delta i den samtykkebaserte forløpsstudien. Pasientene mottar kognitiv eller metakognitiv terapi og fleksible, integrerte jobbfokuserte intervensjoner. Studien ser på hvilken effekt behandlingen har for plager med angst og depresjon og betydningen av tiltak for å unngå langtids sykefravær og uførhet. Pasientene fyller ut en rekke selvutfyllingsskjemaer (før og etter behandling og 6 måneder etter behandlingslutt), som sammen med nasjonale trygdedata utgjør grunnlaget for analysene. 

Work-fo​cused metaco​gnitive treatment for patients on sick leave due to anxiety and depression. A randomised controlled trial.


Prosj​​ektleder 
Odin Hjemdal, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet Sykehus)

Om prosjek​​tet
Hensikten med denne studien er å evaluere effekten av metakognitiv terapi og jobbfokuserte intervensjoner for pasienter som er sykemeldt for angst og depresjon. Metakognitiv terapi er en relativt ny psykologisk behandlingsmetode utviklet i England og forskning indikerer svært god effekt for pasienter med angst og depresjon. Jobbfokuserte intervensjoner er integrert i behandlingen av symptomer på angst og depresjon, med mål om å hjelpe pasienter tilbake i arbeid og å forebygge sykefravær. Det er en randomsiert kontrollert studie (RCT), som sammenligner en behandlingsgruppe med en venteliste kontrollgruppe (N=240). Inklusjon til studien foregikk fra januar 2018 og til november 2020. 

Sykefraværsdata samles inn ved selvrapport og nasjonale trygdedata to år før behandling og fire år etter behandling. Angst- og depresjonssymptomer samles inn ved selvrapport før- og etter behandling, samt 6- og 12 måneder etter behandling.  

Prosjektet skal undersøke behandlingseffekten ved kvantitativ metode av endringer i angst, depresjon og redusert sykefravær, ved en sammenlikning av en behandlingsgruppe og venteliste kontrollgruppe.


Ett delprosjekt benytter kvalitative metoder for å undersøke hva som bidro til endring både med tanke på symptomer og retur til arbeid i studien: Kvalitativ studie av jobbfokusert metakognitiv terapi "Erfaringer ved retur til arbeid for pasienter med angst og depresjon. Perspektiver fra pasienten selv og sykmeldende lege". Gjennom kvalitative intervjuer og fokusgrupper vil vi innhente perspektiver og erfaringer fra pasienter ved PRT og sykmeldende lege som har deltatt i den randomiserte kontrollerte studien ved poliklinikken. Prosjektet gir verdifull innsikt i bruker erfaringer og danner grunnlag for utvikling av ny forståelse. Semistrukturerte intervjuer er gjennomført med 23 pasienter og fokusgruppeintervjuer er gjort med mellom 20-30 leger.
Fant du det du lette etter?