HELSENORGE
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Angstlidelser

Angst er i utgangspunktet en normal kroppsreaksjon som skal gjøre oss i stand til å møte trusler. Angstlidelse er når angsten blir så sterk og hyppig at den hemmer fungering i hverdagen. Det finnes behandling som har gode resultater.

Innledning

Hva er angstlidelser?

Angstlidelser er en samlebetegnelse for en psykisk lidelse preget av angst eller frykt. Noen angstlidelser er forbundet med bestemte objekter eller situasjoner (fobisk angst) eller for å bli kritisk vurdert av andre (sosial angst). Angstlidelsen kan preges av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet (generalisert angst). Angst kan også komme som plutselige anfall (panikkangst).

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unnvikelsesatferd, hvor man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsen er en årsak til at angsten opprettholdes, og det største problemet for personens daglige fungering. Lest mer om angst på helsenorge.no via lenken under:

Angst og angstlidelser - helsenorge.no

Typiske kjennetegn

Angst kjennetegnes ved bestemte kroppsreaksjoner og tankemønstre:

 • Kroppsreaksjoner: Høyere puls, hjertebank, anspenthet, skjelving, svette og rask pust. Et angstanfall kan være ledsaget av svimmelhet, prikking for øynene, kvalme, uvirkelighetsfølelse, nummenhet og smerter i brystet. Alt dette er ufarlige, men skremmende reaksjoner.
 • Tankemønstre: Det er en sammenheng mellom tankene, den kroppslige aktiveringen og følelsen av angst. Tanker kan skape angst, føre til at angsten øker og bidra til å opprettholde den. Katastrofetanker er skremmende tanker om ikke å mestre en situasjon eller at det er noe alvorlig galt med kroppen. Katastrofetanker ved sterk angst er: Jeg mister kontrollen! Dette går aldri! Jeg mister forstanden!

Ulike angstlidelser har mange fellestrekk, men også noen særtrekk:

 • Ved sosial angstlidelse frykter man situasjoner hvor man risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk og å bli bedømt som nervøs, svak eller dum.
 • Ved panikklidelse frykter man et kommende panikkanfall, preget av en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og med et sterkt kroppslig ubehag.
 • Noen utvikler også agorafobi, med sterk frykt for å forlate hjemmet og være på offentlige steder, for eksempler kjøpesentre, buss og tog.
 • Generalisert angstlidelse preges av at man er engstelig, bekymrer seg for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs.
 • Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en ettervirkning av ekstremt belastende  og skremmende hendelser, som katastrofer, alvorlige ulykker og voldtekt. Trusselen gjenoppleves som påtrengende og ubehagelige minner og sterk kroppslig aktivering.

Utredning

For å kunne gi et godt behandlingstilbud er det viktig å gjøre en utredning av de problemer og plager du som pasient søker hjelp for. Dine tanker og meninger om hvilke tiltak som passer best for deg, skal tillegges stor vekt. Din behandler skal lytte til det du har å si, og dine oppfatninger skal bli tatt på alvor.

Sentrale områder i utredningen

Legen din skal på forhånd ha undersøkt om angstplagene skyldes en kroppslig sykdom eller bivirkninger av medisiner. Utredningen vil bestå av samtale med behandler hvor følgende punkter vil være sentrale:

 • Angstplagenes styrke, omfang og i hvilke situasjoner de oppstår

 • Mulige sammenhenger mellom angstplager og livssituasjon

 • Tidligere angstplager og behandling

 • Tidligere belastninger og traumatiske hendelser

 • Bruk av medikamenter

 • Katastrofetanker, følelser og handlingsmønstre i angstsituasjoner

 • Symptomer på annen psykisk lidelse, for eksempel depresjon

 • Bruk av rusmidler

 • Grad av fysisk aktivitet

 • Problemer i privatliv, studier eller arbeid

 • Personlige ressurser og mulighet for støtte fra andre

 • Om du har barn og om de har spesielle behov nå som bør ivaretas 

På bakgrunn av utredningen skal din behandler kunne stille en diagnose. Ut ifra type angst, omfang, utløsende årsaker og forhold som holder problemene ved like, blir dere i fellesskap enige om en behandlingsplan.

Behandling

Behandling av angst vil vanligvis bestå av en kombinasjon av ulike tiltak. Et viktig prinsipp i angstbehandling er at du gradvis lærer å utsette deg for angstfylte situasjoner. Det innebærer at du deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av din egen behandling. Behandlingen kan skje individuelt eller i gruppe, og pårørende kan ved behov trekkes inn i deler av behandlingen.

Vanligste elementer i behandlingen

De vanligste elementene i behandlingen vil være:

 • Informasjon om angst: Hva skjer i kroppen? Hvorfor skjer det? Sammenhenger mellom angst og tankemønstre. Følelser og handlinger som kan være med på å opprettholde angst. Forholdet mellom livsbelastninger og angst.
 • Hjelp til planlegging og gjennomføring av angsttrening, og innføring i konkrete mestringsstrategier.
 • Samtaler om forståelse og håndtering av problemer i hverdagen.
 • Bearbeiding av eventuelle belastninger og traumer som kan ligge til grunn for angstlidelsen.
 • Medikamentell behandling med god informasjon om medikamentet du får tilbud om.
 • Angstmestringskurs i gruppe

Langvarig sykmelding kan være uheldig både ved angstlidelser og depresjon, fordi arbeid bidrar til å gi hverdagen form og struktur og gir mindre rom for passivitet, bekymring og grubling. Du kan lese mer om yrkesrettede tiltak og bruk av gradert sykmelding og tilrettelegging via lenken under:Oppfølging

Etter at du har avsluttet behandlingen hos oss i spesialisthelsetjenesten kan du ha utbytte av oppfølging fra din fastlege og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten. Et nyttig redskap her er en plan for forebygging av tilbakefall, med punkter for konkrete ting du kan gjøre, bygget på dine erfaringer om hva som hjelper. Din behandler i primærhelsetjenesten kan ved behov søke faglige råd hos oss. Dere kan også drøfte muligheten for en ny henvisning dersom det blir aktuelt.

Kontaktinformasjon

Slik finner du oss

Kart, kontakt og transportinformasjon

​Avdelinger på Vinderen

I Forskningsveien 7 og 13 på Vinderen ligger deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helse:

Slik kommer du til Vinderen

Bil: Fra Majorstua: Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. Parkering på anviste plasser. P-avgift fram til kl. 17.00.

T-bane:  Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca 300 meter og ta til venstre inn gangvei (se skilt) eller linje 4 eller 5 til Blinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca 200 meter og ta til høyre inn gangvei.

Buss: Nr 23 til Gaustad. Se www.ruter.no for mer informasjon.

Parkering på Vinderen
Parkering på oppmerkede p-plasser. P-avgift fra 07.00 til kl. 17.00. Eventuell klage på kontrollavgift sendes til til Park Nordic

Se deg rundt
Orienter deg på området med Google Street View og
360-bilder fra Vinderen: Bilde I, Bilde II, Bilde III

Kontakt - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

​Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen:

Tlf, hovednummer: ​ 22 02 98 00
Besøksadr: Forskningsveien 7, 0373 Oslo
Postadr: Postboks 23 Vinderen, 0139 Oslo

Underliggende enheter:

Akuttpsykiatrisk døgnenhet
Tlf:  22 02 99 10

Allmennpsykiatrisk døgnenhet
Tlf:  22 02 98 00

Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Tlf:  22 02 98 00

Enhet for administrasjon og økonomi
Tlf: 22 02 98 00

Enhet for klinisk forskning og innovasjon / Poliklinikk psykisk helse og arbeid
Tlf: 22 02 98 00

Enhet for rus og psykiatri
Tlf: ​22 02 98 00​

Spesialisert poliklinikk
Tlf:  22 02 98 00

Fant du det du lette etter?