HELSENORGE

​Utdanningsplan i geriatri ved Diakonhjemmet Sykehus

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen geriatri (del 3) på Diakonhjemmet sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.​

Utdanningsløp

Det forutsettes at LIS har gjennomført generell Del 2 av utdanningen før Del 3 påbegynnes.  Utdanningsløpet (Del 3) som fører frem til hovedspesialiteten geriatri har en forventet utdanningstid på 2,5 år hvorav inkludert 3 måneder ortogeriatri (31) ved kirurgisk avdeling og 3 måneder akutt hjerneslagbehandling ved Bærum sykehus. Foruten læringsmålet knyttet til trombolysebehandling av akutte hjerneinfarkt, kan alle læringsmål oppnås ved vår avdeling. Det er inngått rotasjonsavtale med Vestre Viken HF (Bærum sykehus) for å oppnå læringsmål innen trombolysebehandling av akutte hjerneslag.

LIS i del 3 av utdanningen deltar i klinikkens ordinære vaktturnus. Vaktplaner er organisert slik at utdanningskandidaten oppnår nødvendig tid til læringsaktiviteter dels gjennom klinisk tjeneste på sengepost og i poliklinikk og dels gjennom internundervisning, kurs og kongresser. Det avsettes tid til fordypning som LIS også kan benytte til å oppnå læringsmål. Det er avsatt fast tid til veiledning i tjenesteplanen.

LIS vil være tilknyttet geriatrisk seksjon i Medisinsk avdeling som har en sengepost med 16 senger fordelt på akuttgeriatri og slag. Sykehuset har også en ortogeriatrisk enhet for eldre med hoftebrudd (ca 500 per år) lokalisert i Ortopedisk seksjon, Kirurgisk avdeling. Seksjonen har ansatt fast spesialist i geriatri. Som ledd i utdanningen vil kandidaten få tjeneste ved ortogeriatrisk enhet, men i denne perioden fortsatt være tilknyttet og beholde sin veileder ved medisinsk klinikk, geriatrisk seksjon, og følge internundervisningen der.

 Geriatri-miljøet har nært samarbeid med sykehusets Alderspsykiatriske avdeling med liason service av alderspsykiater på ukedager.

Både på sengepost og poliklinikk arbeider vi i betydelig grad tverrfaglig. På sengeposten er det systematisk tverrfaglig gjennomgang av inneliggende pasienter 2 ganger pr. uke. Det tverrfaglige teamet består da av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og ernæringsfysiolog. Teamet kan suppleres med sosionom og klinisk farmasøyt. Få tjeneste ved ortogeriatrisk en

Ved geriatrisk poliklinikk vurderes henvisninger i en tverrfaglig setting. Ved poliklinikken gjennomføres klinikkmøte en gang pr uke. Her gjennomgår tverrfaglig sett utvalgte pasienter som er utredet ved poliklinikken siste uke.

LIS vil ha obligatorisk tjeneste ved geriatrisk poliklinikk. Poliklinikk har utredning, behandling og oppfølging av kognitiv svikt/demens (hukommelsesklinikk), fall og falltendens, funksjonssvikt og sammensatte geriatriske problemr, polyfarmasi, og en «etter-bruddet poliklinikk» med fokus på osteoporose, fall samt generell gjenvinning av funksjon for eldre med hoftebrudd og andre lav-energi brudd.

Prinsippene for bred geriatrisk vurdering (comprehensive geriatric assessment – CGA) legges til grunn for utredning og diagnostikk og behandling.

 • ​Generelle kunnskaper, ferdighet og kompetanse i geriatri inklusive akutt funksjonssvikt og delirium (læringsmål 13-16), dekkes ved tjeneste i sengepost og internundervisning.
 • Demens og fall, synkope (læringsmål 17-31) dekkes i hovedsak ved tjeneste i poliklinikk og internundervisning.
 • Hjerneslag (32-36) dekkes ved tjeneste i slagenheten, etterundersøkelser av slagpasienter på poliklinikk, med unntak av vurdering og gjennomføring av trombolyse (32) som dekkes ved 3 mnd. rotasjon til annet sykehus (avtale foreligger med Bærum sykehus).
 • Nevrologi (37-42), naturlige funksjoner (43-45), ernæring (54-55), palliasjon (56-58), hud (59) og juridiske kompetanse (60-62) dekkes ved tjeneste i sengepost og poliklinikk, samt internundervisning.
 • Alderspsykiatri (46-49) dekkes ved tjeneste i sengepost og i poliklinikk. Vi har daglig liason-virksomhet av alderspsykiater. Fra 2020 blir alderspsykiatrisk polklinikk samlokalisert med geriatrisk poliklinikk.
 • Legemidler (50-53); dekkes dels ved tjeneste i sengepost og i poliklinikk, samt internundervisning. Farmasøyt inngår i det tverrfaglige team begge steder.
 • Beslutninger om livsforlengende behandling (63) dekkes ved tjeneste på sengepost og i samarbeid med vårt palliative team.

Avdelingen har som målsetning å ha en LIS i del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten Geriatri til enhver tid.

Sykehuset har samlet 6 overleger med spesialitet i geriatri. 5(4) av disse er tilknyttet geriatrisk enhet. Seksjonsoverlege er professor i geriatri.​

​Introduksjon av nye LIS

 • ​Sykehuset har felles introduksjonsprogram gjennom e-læringskurs og fysiske samlinger for alle nyansatt leger. Alle nyansatte leger vil i henhold til sjekkliste bli introdusert til avdelingens interne rutiner.
 • Øvrig introduksjon til avdelingens kliniske arbeid blir gjort ut fra er individuell vurdering knyttet til kandidatens tidligere arbeidserfaring.
 • LIS blir tildelt individuell utdanningsplan.​​

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.

Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

 •  LIS tildeles veileder ved ansettelse. I del 2 vil LIS ikke nødvendigvis få veileder med spesialitet som er lik den kandidaten sikter seg inn mot som hovedspesialitet (dette vil være tilfelle i del 3)
 • Individuell veiledning blir gjennomført en gang pr. måned eller hyppigere ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.
 • Veiledning skal gi rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en erfaren kollega.
 • LIS sin faglige progresjon skal evalueres gjerne i samråd med kolleger som LIS har arbeidet sammen med i det daglige.
 • Gruppeveiledning kan bli aktuelt. Her vil man drøfte og utveksle erfaring omkring mer generelle problemstillinger.
 • Som ledd i fagutvikling har LIS avsatt i gjennomsnitt 4 timer fordypningstid pr. uke. Fordypningstid blir tatt ut som hele dager som er satt inn i tjenesteplanen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

 • ​For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.
 • Dokumentasjon på at læringsmål/ læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør, veileder eller evalueringskollegium. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.

Oppnådde læringsmål dokumenteres i Kompetanseportalen (Dossier)

Leder har ansvar for sluttgodkjenning av læringsmålene.​

Internundervisning og kurs

Internundervisning foregår på geriatrisk poliklinikk hver tirsdag morgen (45 minutter). Denne undervisningen følger liste over Læringsmål. I tillegg er det nasjonal nettundervisning (GerIt annenhver tirsdag ettermiddag (45 minutter), og vi har kasusdiskusjoner i et tverrfaglig forum hver onsdag ettermiddag (60 minutter).

Både LIS, overleger og andre representanter fra tverrfaglig team har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.

Utdanningsløpet vil ha en ansvarlig overlege med ansvar for oppsett av plan for internundervisning.

Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs/ kongresser i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis. Avdelingen dekker kursavgift.

Forskning

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene.

Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

 Utdanningskandidaten i geriatri får tilbud om å delta i mindre og større forskningsprosjekter, og det er en målsetning at alle skal gjennomføre minst et mindre prosjekt som presenteres (gjerne med en poster) på en internasjonal kongress. Geriatrisk enhet har to spesialister med doktorgrad og seksjonsoverlege er professor i geriatri og sykehuset har flere pågående prosjekter.

​Utdanningsutvalg

For del 3 av utdanningen innen geriatri vil avdelingen ha en overlege og en LIS som er utdanningsansvarlig for fagområdet. Disse vil sammen ha ansvar for oppsett av internundervisning og fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. Årlig gjennomgang av EMU (elektromedisinsk utstyr). I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.​

Kontakt for LIS-leger

Seksjonsoverlege i geriatri eller avdelingsoverlege på Medisinsk klinikk

Telefon sentralbord: 22 45 15 00

E-pos: postmottak@diakonsyk.no

Fant du det du lette etter?