Kvinnelig sykepleier smiler mens hun snakker i telefon

Samhandling

Målet med samhandling er å sikre at pasienter og brukere får rett behandling til rett tid og på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.

Trygg utskrivning

Diakonhjemmet sykehus har sektoransvar for bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker, men samarbeider også med alle de andre bydelene i Oslo.

For å sikre trygg og god utskrivning fra sykehuset starter planlegging av utskrivning umiddelbart etter innleggelse. Dersom pasienter har behov for tjenester fra kommunen, samarbeider sykehuset og kommunen om å få dette organisert. Ved å starte planleggingen tidlig får kommunen god tid til å tilrettelegge i hjemmet og/eller skaffe plass på institusjon.

Samarbeidet mellom sykehus og kommuner er beskrevet i «Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter»

Kvalitetsforbedring i samhandlingen

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde om uønskede hendelser, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå at de skjer igjen.

Avvik og uheldige samhandlingshendelser
Sykehuset har, i samarbeid med sektorbydelene, utarbeidet et system for gjensidig formidling av avvik som skal bidra til å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgstjenestelovgivningen, gjeldende samarbeidsavtaler, samt sykehusets og bydelenes prosedyrer og retningslinjer. Dette skal sikre enhetlig behandling av avvik og brukes systematisk i forbedringsarbeidet.

Uønskede samhandlingshendelser fra hjemmetjeneste, sykehjem, fastleger og andre samarbeidspartnere meldes per brev til sykehusets postmottak.

Digital samhandling

For å sikre forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele pasientforløpet, er det viktig med rask og trygg overføring av informasjon i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å få dette til brukes nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte, over helsenettet, sendes elektronisk mellom journalsystemene hos sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. All informasjon som utveksles, ligger i journalen, både hos avsender og mottaker.

Meldingsutvekslingen består blant annet av følgende typer elektroniske meldinger:

 • Melding om innlagt pasient. Melding som sendes fra sykehuset til kommunen dersom pasienten er bruker av kommunale tjenester.
 • Innleggelsesrapport. Melding som sendes fra kommune til sykehus med aktuelle opplysninger om pasientens helse og funksjonsnivå ved innleggelse.
 • Helseopplysninger. Journaldokument som opprettes og sendes for å gi informasjon om aktuell situasjon ved innleggelse, evt. endringer underveis i sykehusoppholdet og nødvendig informasjon før utskrivelse.
 • Melding om utskrivningsklar pasient. Melding som sendes fra sykehus til kommune idet pasienten er definert utskrivningsklar.
 • Forespørsel og svar på forespørsel er meldinger kan sendes når som helst mellom sykehuset og kommunen. Disse meldingene benyttes til å spørre, undersøke, lage avtaler eller informere om avvik.
 • Melding om utskrevet pasient. Melding sendes automatisk til kommunen idet pasienten skrives ut fra sykehuset

Henvisninger fra fastleger til sykehuset og epikriser og polikliniske notater fra sykehuset til fastleger, sendes elektronisk.  Det er foreløpig ikke mulig å sende forespørsler mellom sykehusleger og fastleger.

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen

Lovverk som regulerer samhandlingen mellom sykehus og kommuner

Lov om kommunal helse - og omsorgstjenester(helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Lov om helsepersonell m.v.(helsepersonelloven) Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Fastlegeforskriften Lovdata, individuell plan

Samarbeidsutvalget i Oslo

Samarbeidsutvalg for alle bydeler og sykehus i Oslo og helseetaten, velferdsetaten, sykehjemsetaten og barne - og familieetaten.  Utvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Her møter direktører i bydeler, etater og sykehus.

Direktørmøter

Møter mellom sykehusdirektør, bydelsdirektørene i sektorbydelene og etatsdirektørene i helseetaten, velferdsetaten og sykehjemsetaten. Direktørmøtet er hjemlet i Samarbeidsavtalen, generell del.

Samarbeidsforum

Det er avtalefestet at det skal være etablerte samarbeidsfora for somatikk og psykisk helse og rus i hver sykehussektor.  Her møter ledere for utøvende tjenester i sykehus og bydeler.  Etatene inviteres til møtene og velger om de vil delta. Forumene er rådgivende fora for direktørene i sektor.

Samarbeidsforaene er hjemlet i Samarbeidsavtalen, generell del.

Regionalt samhandlingsnettverk i Helse Sør-Øst (HSØ)

Dette er et nettverk med representanter fra samhandlingsavdelinger i alle helseforetak i HSØ. Nettverket er et rådgivende organ for Samhandlingsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF.

Møteplass Oslo 

 • Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet.
 • Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger ved OUS, Diakonhjemmet, A-hus og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.
 • Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling.
 • Møteplass Oslo skal bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.
 • Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert.
 • Møteplass Oslo er forankret i Samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet.

Møteplass Oslo: 


Styringsdata samhandling

Styringsdata samhandling

​ Samhandlingsreformen – sentrale dokumenter

Du kan lese mer om samhandlingsreformen her: 

Samhandlingsreformen – regjeringen

HSØ – Samhandling

Kurs og presentasjoner om samhandling 


 

Samarbeids- og tjenesteavtaler

Øvrige samarbeids- og tjenesteavtaler

Fant du det du lette etter?