HELSENORGE
Sykehusets strategi 2021-2026

Diakonhjemmet - et foretrukket sykehus

1. Vi er et moderne lokalsykehus med spesialfunksjoner

Foto av anestesisykepleier 

 •  Vi behandler pasientene med trygghet, omsorg og høy kvalitet

 • Vi innfører effektive digitale løsninger

 • Vi er en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø

Les mer

Diakonhjemmet sykehus ivaretar befolkningens behov for sikre og trygge helsetjenester av høy kvalitet. Vi ligger teknologisk i front til beste for pasienter, samarbeidspartnere og ansatte. Digitalisering gjør oppgavene enklere å løse og frigir ressurser til mer pasientbehandling. Vårt arbeidsmiljø er preget av åpenhet, tillit og engasjement og tiltrekker seg de fremste fagpersonene. Ansattes kompetanse er pasientenes trygghet for god kvalitet.

 

2. Vi tar utgangspunkt i pasientens perspektiv

Foto av dame i samtale med mann 

 • Vi realiserer helhetlige pasientforløp
 • Vi er spesialister på samarbeid
 • Vi er synlige og tilgjengelige

Les mer

Diakonhjemmet sykehus leverer pasientens helsetjeneste. Gjennom dialog, aktiv involvering av pasient og pårørende og samvalg yter vi koordinerte og virkningsfulle tjenester. Vi er åpne og tydelige om våre tilbud og kvaliteten i behandlingen. Med vår spesialkompetanse tilbyr vi helhetlige og sømløse tjenester til sårbare grupper og pasienter med komplekse og sammensatte behov. Sykehuset er en utadvendt brobygger for samarbeid på tvers av helsetjenestenivåer, private, offentlige og ideelle aktører og Diakonhjemmets øvrige virksomheter.


 

3. Vi utvikler fremtidens helsevesen

Foto av forsker som kikker i mikroskop 

 • Vi gjennomfører pasientnær forskning som bedrer klinisk praksis
 • Vi er en arena for innovative løsninger og bærekraftige helsetjenester
 • Vi gjør mer for flere

Les mer

Diakonhjemmet sykehus er en fremtidsrettet aktør som gjennom forskning og innovasjon skaper morgendagens helsevesen. Vi videreutvikler anerkjente fagmiljøer og skaper nye ved å integrere utdanning, fagutvikling og forskning. Vi investerer i moderne infrastruktur og har en tverrfaglig, kunnskapsbasert praksis som leverer bærekraftige helsetjenester, utdanner fremtidens helsepersonell og bidrar til fornyelse og vekst. God ledelse, effektiv drift, hensiktsmessig organisering og ansvarlig ressursforvaltning fører til at vi utvider virksomheten, tar et større samfunnsansvar og gir bedre helsetjenester til flere.

 

​Hva er et foretrukket sykehus for deg? Se noen meninger her.

Til grunn for den overordnede strategien ligger sykehusets:

Visjon: Nyskaper i tjeneste for vår neste
Motto: Engasjert for mennesket
Kjerneverdier: Respekt, kvalitet, tjeneste, rettferdighet
Virksomhetsidé: Diakonhjemmet sykehus skal yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til pasienter ut fra et helhetlig perspektiv

Lover og avtaler:

Diakonhjemmet sykehus er et ideelt sykehus, heleid av Det norske Diakonhjem. Sykehuset er tuftet på vedtektene til Det norske Diakonhjem og på selskapets egne vedtekter, norsk helselovgivning og de avtaler som er inngått med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehusets strategi bygger på Det norske Diakonhjems strategi.

Sykehuset får sitt oppdrag av det offentlige gjennom de fire lovpålagte oppgavene:

 • Behandling
 • Forskning
 • Utdanning
 • Pasientopplæring

Les årlig oppdragsdokument fra HSØ RHF.

Oppdraget fra det offentlige er ytterligere basert på styringsdokumenter som:
Nasjonal helse- og sykehusplan
Regional utviklingsplan
HelseOmsorg21
https://ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsestrategi-og-handlingsplan-2017-2022
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no

Sykehusets strategiplan 2021 − 2026 operasjonaliseres i årlige handlingsplaner for sykehuset, klinikkene og avdelingene.

Fant du det du lette etter?