diakonhjemmet sykehus

Grønt sykehus

Diakonhjemmet Sykehus har siden juni 2017 vært miljøsertifisert etter den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer, ISO 14001. Det innebærer at vi har et system for å styre og måle miljøavtrykkene våre. 

Sykehusets miljøpolicy skal støtte opp under Det norske Diakonhjems arbeid med å være en pådriver for bærekraft i vid forstand. 

Med hensyn til miljø og klima innebærer dette at sykehuset skal jobbe for:

  • Rent vann gjennom å redusere forurensing og begrense utslipp av farlige kjemikalier
  • Ren og fornybar energi
  • Bærekraftig forbruk og produksjon
  • Stoppe klimaendringene ved å føre årlig klimaregnskap og redusere utslipp
  • Samarbeide med andre virksomheter for å nå målene

Sykehusets ledere skal etterspørre av sine ansatte å ta ansvar for miljøet ved å arbeide med kontinuerlig miljøforbedringer. Sykehuset er sertifisert ISO 14001: 2015 Ledelsessystemer for miljø.  Vi vurderer årlig organisasjonens vesentlige miljøaspekter, og vi setter miljømål og utarbeider handlingsplaner for å sikre systematisk forbedring.

Miljøpolitikken er godkjent av sykehusets øverste ledelse og skal være kjent for sykehusets medarbeidere og interessenter.

Bærekraft

Sykehusets miljøpolicy henter satsingsområdene fra de internasjonale bærekraftsmålene, som FNs medlemsland vedtok høsten 2015. Følgende mål er spesielt relevant for vårt miljøarbeid på sykehuset:

Rent vann

Delmål 6.3 viser til forbedring av vannkvalitet ved å redusere forurensing og begrense utslipp av farlige kjemikalier.  Sykehuset har strenge retningslinjer for avfallshåndtering av kjemikalier og legemidler, og vi har jevnlig interne revisjoner av dette.  

Sykehuset er også representert i den regionale samarbeidsgruppen Grønn Kjemi, som jobber med substitusjon av miljø- og helseskadelige kjemikalier ved helseforetakene i HSØ.  I 2020 har vi spesielt fokus i sykehusets handlingsplan på å stille miljøkrav til våre leverandører, som innebærer å sikre at produkter vi forbruker kommer fra rene produksjonslinjer.

Ren energi for alle

Sykehuset og Stiftelsen samarbeider om å sikre bærekraftig energikilder.  I 2019 ble det boret brønner for jordvarme.  Sykehuset dumper overskuddsvarme ned i brønnene, og fjernvarmebehovet reduseres. Sykehuset skal også resirkulere restvarme fra ventilasjonssystemet og benytte dette til oppvarming.  Dette prosjektet vil føre til en sterk reduksjon i klimafotavtrykket vårt.  

Ansvarlig forbruk 

Forbruk er identifisert som det største fotavtrykket til det norske helsevesenet.  I 2020 har alle avdelinger blitt utfordret i sykehusets handlingsplan til å redusere forbruk der de kan.  Sykehusets avdelinger identifiserer selv hvor de kan redusere forbruk, og jobber lokalt med å følge opp dette målet.  Eksempler er å redusere forbruk av energi, bredspektret antibiotika og engangsartikler på kontorer.

Stoppe klimaendringene

Vi skal bidra til å stoppe klimaendringene ved å redusere utslipp av klimagasser, og har vi har identifisert transport som et område der vi har mer å hente.  I klimaregnskapet 2019 så vi at utslipp fra ansattes tjenestereiser var redusert.  I 2020 ønsker vi å se en ytterligere reduksjon, og har derfor satt «tilrettelegging for grønn transport» på sykehusets overordnede handlingsplan.  For å oppnå dette gjør vi tilgjengelig sykkelverksted for ansatte, vi har holdningskampanjer og elektrifiserer bilparken.  Sykehuset ligger i områder som egner seg for grønn transport.  I 2020 blir det opprettet innendørs sykkelparkeringer tilgjengelig på sykehuset.   Avdelinger som har hatt stor reisevirksomhet, jobber aktivt med å redusere antall flyreiser.

Samarbeid for å nå målene

Selv om sykehuset er eid av en privat, ideell stiftelse, deltar vi i det regionale og nasjonale klima- og miljøsamarbeidet med de offentlige helseforetakene.  Dette er svært lærerikt og nyttig for sykehuset, og ved å samarbeide med andre får vi til større endringer.  Sykehuset er også med i Diakonhjemmets miljøgruppe, der vi samarbeider med Eiendom, Apotek, Høgskole og Omsorg.  Under Diakonhjemmet-paraplyen deltar vi i Næring for klima, i regi av Oslo kommune.  På sykehusets handlingsplan har vi bestemt å stille miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester.  Når vi stiller miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester, samarbeider vi med andre virksomheter for å oppnå et mer bærekraftig samfunn.  

 


Gi tilbakemelding
Vi ønsker å få vite om dine forventninger til sykehusets miljø- og klimaarbeid. 
Send oss dine innspill via questback:
Forventninger til Diakonhjemmet sykehus miljøarbeid

Fant du det du lette etter?