Helsenorge

Hospitering

Hospitering ved Diakonhjemmet Sykehus er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høyskole.


Hospiteringsordningen gjelder for medisinstudenter som er i et utdanningsløp. Den gjelder altså ikke for leger som har tatt utdanning og spesialisering i et annet land og som trenger praksis for å få godkjent spesialiseringen sin i Norge.

Diakonhjemmet sykehus lyser ut hospiteringsperioder for to år av gangen, medio november hvert år på vår internettside, Jobb-hos-oss. Det er vekselsvis Klinikk for anestesi og kirurgi og Klinikk for medisin som lyser ut hospiteringsplasser annet hvert år. Generelle henvendelser om mulighet for å hospitere vil ikke bli behandlet utenom utlysningene.

Hva kan du forvente
Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber og er organisert i spesialisthelsetjenesten. Våre hospiteringsplasser speiler deler av den behandling og det tilbud Diakonhjemmet sykehus gir.

Ved å hospitere hos oss kan du få

  • økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt.
  • økt kunnskap om helhetlige pasientforløp.
Fant du det du lette etter?