Koronavirusutbruddet

3. mai: Diakonhjemmet sykehus er i grønn beredskap igjen. Sjekk status for koronasituasjonen her.

KOronaviruset, illustrasjon
Koronaviruset, illustrasjon

Besøksrestriksjoner

For å redusere smittespredning i sykehuset er det fremdeles generelt besøksforbud til inneliggende pasienter ved de somatiske avdelingene.
Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn i sykehuset.
Ved spesielle behov, må besøkende avklare med aktuell enhet om besøk kan gjennomføres.

NB: Besøkende og polikliniske pasienter skal bruke munnbind under oppholdet på sykehuset (selv om man er vaksinert).

Pasienter med covid-19 skal som hovedregel ikke få besøk. Pårørende med mistenkt eller påvist covid-19 infeksjon skal ikke komme på besøk til pasienter innlagt ved sykehuset. Smittevernregler må følges, dette gjelder blant annet avstand, bruk av munnbind i sykehuset, håndhygiene og smitteoppsporingsinformasjon. I de tilfellene det tillates besøk, må sykehuset, pasienten og den besøkende planlegge besøket sammen på dagtid i forkant av besøket.

Dersom pasienten trenger ledsager, skal avdelingen legge til rette for at denne følger pasienten under oppholdet.

Obs: Ingen besøkende eller ledsagere får komme inn på sykehuset dersom de i løpet av de siste 10 dagene:

 • har vært i utlandet (gjelder alle land utenfor Norge)
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona
 •  har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak

For pasienter

Alle pasienter skal møte til avtalte timer på sykehuset, også pasienter og ansatte ved sykehjem. Hvis elektive pasienten er i karantene eller har symptomer som kan være covid 19 skal pasienten som en hovedregel få utsatt timen. Individuelle vurderinger av oppmøte kan gjøres hvis smittesituasjonen endrer seg, for eksempel i forbindelese med lokale utbrudd. 

Alle som skal inn i sykehuset får tilbud om munnbind. Dette bør bruke i alle fellesarealer og i konsultasjoner.

For aktuelle smitteverntiltak i Oslo: Følg med på www.oslo.kommune.no/koronavirus/

Ved positiv svar på et eller flere av spørsmålene nedefor ber vi deg kontakte enheten du har time hos for videre avklaring:
- Har du vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene?
- Har du hatt nærkontakt (mindre enn 2 meter i 15 minutter) med bekreftet           koronavirussmittet person de siste 10 dagene?
- Har du feber, hoste, sår hals, er du tungpusten, eller har magesmerter/diare med ukjent årsak?

FHI: Råd til spesialisthelsetjenesten

Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82.

Les alt om koronaviruset på FHI sine sider:
Du kan holde deg oppdatert på rutiner og status om koronaviruset

Feberpoliklinikker og testing

Oslo kommune har etablert feberpoliklinikker flere steder i byen. For bestilling av testtime – kontakt Oslo kommunes koronatelefon 21 80 21 82 (åpen alle dager, også helg) eller bestill time på nett: Testing og prøvesvar


Folkehelseinstiruttet (FHI): Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten

 • Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har symptomer på covid-19, er i hjemmeisolering, karantene, er definert som annen nærkontakt i henhold til gitte anbefalinger, eller i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde regioner og land" som omfattes av karanteneplikt. Konsultasjoner for disse pasientene kan vurderes utsatt. Se definisjoner her: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering
 • Pasienter og pårørende bør holde avstand (minst 1 meter) til andre både i venterom og felles behandlings- og oppholdsrom, og nøye følge rådene om hoste- og håndhygiene.
 • Håndhilsning og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise de siste 10 dagene, også til regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
 • Pårørende med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk.

Tilbud til pasienter innen psykisk helse

I psykisk helsetjeneste tilstreber vi å gi deg som pasient et fullverdig og godt behandlingstilbud, også i disse koronatider. I tillegg til vanlig behandling med oppmøte på poliklinikken, tilrettelegger vi for telefon og videokonsultasjoner når det er behov for det. Alle som har time ved poliklinikkene blir spurt om symptomer, karantene og reiser. Hvis du ikke kan møte til planlagt time må du gi oss beskjed.

Søknader mottas på vanlig måte. Som pasient kan du føle deg trygg på at smittevernreglene etterleves. Våre poliklinikker holder åpent alle hverdager fra 08.00-15.30. Se kontaktinformasjon under.

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring akuttambulant team (AAT) på telefon: 22 49 84 74. For BUP Vest er telefonnummeret 22 12 24 60.

Stressreduserende tiltak

Koronaviruset gjør oss alle usikre og bekymret, enten det er for vår egen helse og helsen til de vi er glad i, eller for økonomien. Fremtiden føles usikker. Når følelsen av å ha kontroll er tatt ifra oss, er usikkerhet og angst høyst normale reaksjoner. Det er faktisk uvanlig mye vi ikke har kontroll på nå for tiden. Derfor trenger vi å ta kontroll over det som er mulig for oss å kontrollere, nemlig hva vi gjør i hverdagen vår og hva vi gir oppmerksomhet. Via lenkene under kan du lese noen innspill om dette, forfattet av psykologene Elin Fjerstad og Torkil Berge ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

Stressreduserende tiltak (nettversjon)

Stressreduserende tiltak (pdf)

For ansatte og studenter

Alle ansatte kan møte på jobb der det ikke er vurdert at de skal ha hjemmekontor. Det er ikke behov for testing hvis ansatte ikke har symptomer eller er blitt vurdert som nærkontakt.

Individuelle vurderinger gjøres av leder i samarbeid med smittevernteamet hvis smittesituasjonen endrer seg, for eksempel i forbindelse med lokale utbrudd.

Ansatte som har husstandsmedlemmer som er i karantene, i kommuner der virusmutasjonen forekommer, skal som tidligere ikke komme på jobb hvis husstandsmedlemmet har symptomer. Husstandmedlemmet må også uavhengig av symptomer ha en negativ test før ansatte kan komme på jobb.

Bierverv: Vi ber studenter/ansatte som har arbeid/praksis andre steder si fra til nærmeste leder hvis det skulle oppstå smitteutbrudd der de er. Det vil da bli vurdert individuelt om det blir tiltak.

 

Smittevernregler

Sykehuset følger myndighetenes krav om økt bruk av munnbind og hjemmekontor der det er mulig. Ansatte anmodes om å begrense sosiale kontakter.

Hjemmekontor:

 • Alle som har mulighet oppfordres til å bruke hjemmekontor. Se retningslinjen for Hjemmekontor som smitteverntiltak som ligger i sykehusets EK
 • Spørsmål om hjemmekontor avklares med nærmeste leder.

Munnbind på møter:

 • Munnbind bør brukes i alle møter der det er mindre enn to meters avstand mellom personer.
 • På alle møter skal det være minst en meter mellom personer, og munnbind skal da brukes hvis det er mellom en og to meter mellom deltagerne.

Sosiale arrangementer:

 • Vi ber alle ansatte om å følge myndighetenes smittevernregler også utenfor jobb.

Feriereiser for helsepersonell:

Utenlandsreiser (inklusiv mellomlandinger) som ikke er strengt nødvendig anbefales ikke, og skal være avtalt med leder.

UD's reiseinformasjon
FHI:
Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19)

Testing av ansatte

Det er etablert poliklinikk for testing av ansatte for korona. Hovedregelen er at alle med nyoppståtte symptomer på øvre luftveisinfeksjon skal bli hjemme fra jobb, informere nærmeste leder og covidtestes hos BHT.

Covid-19 gir som oftest luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber, tung pust og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. De som blir syke, får vanligvis først symptomer fra øvre luftveier med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Andre symptomer kan være magesmerter, diaré/oppkast og nedsatt allmenntilstand med sykdomsfølelse, muskelsmerter/kroppsverk, hodepine og nedsatt smak- og luktesans.

Ansatte kan selv bestille test hos BHT på e-post testpoliklinikken@diakonsyk.no eller telefon 22 45 48 12, kl. 8.30 - 15.30. Kommer du ikke frem på telefon så send e-post og du blir kontaktet for time.

Testen gjennomføres utenfor inngangen til det gamle akuttmottaket, i hovedsak i tidsrommet kl 12 - 14. BHT kommer ut, ingen skal inn.

Luftveissymptomer? Kan jeg gå på jobb?

Ansatte med luftveissymptomer skal ikke gå på jobb og skal testes for Covid-19. Ved negativ test, kan den ansatte komme på jobb dersom man er i bedring, symptomene er milde og almenntilstanden god.

Munnbind skal benyttes til symptomfrihet. Håndhygiene og avstandskrav (>1 meter) skal overholdes.

Dersom nye eller forverring av eksisterende symptomer oppstår, skal arbeidet forlates og ny Covid-19 test vurderes.

Husstandsmedlemmer testes etter gjeldende avtaler i hjemkommunen.
Ansatte i karantene kan ikke forkorte karantenetiden med negativ test.

FHI har inndelt symptomene etter WHO sin modell slik:
Symptomer på influensa, forkjølelse og covid19

Se Folkehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren:
Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon

Kontakttelefon

Kontakttelefon for korona er Bedriftshelsetjenestens telefon, tlf nr: 22 45 48 12.
Oslo kommune kan teste helsepersonell utenom BHTs åpningstider, koronatelefon 21 80 21 82.

Les mer:
helsenorge.no
Koronavirus - råd og informasjon til befolkningen og helsepersonell
FHI: Nytt koronavirus - fakta, råd og tiltak

Smittesituasjonen på sykehuset

Tall fra siste døgn:
Oppdatert 16. juni kl. 09.00:

0 pasienter er innlagt med påvist covid-19

Til sammen 13 pasienter døde av covid-19 siden mars 2020
Den siste pasienten døde 2. mai

0 ansatte med påvist covid-19
3 ansatte i aktiv karantene

Om beredskapsnivåer ved Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet Sykehus bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Disse er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner:

 • Grønn beredskap: Beredskapsledelse etableres, enkelte funksjoner kan forsterkes.
 • Gul beredskap: Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.
 • Rød beredskap: Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Diakonhjemmet Sykehus har landets fremst eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk sykdom. Nå har de samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske sykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i.

Hovedkonklusjonen til sykehusets fagmiljø er at det per i dag ikke finnes kunnskap som tilsier at pasienter skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling). Våre eksperter har tatt for seg en rekke problemstillinger og via lenken under finner du alle deres råd.

Web: Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom (web)

PDF: Covid-19 Informasjon for pasienter med revmatologi

Norsk pandemiregister - hvordan dine personopplysninger behandles og hvilke rettigheter du har

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse. Registeret vil på sikt berikes med opplysninger fra andre helseregistre.

Det er mulig for pasient å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

Norsk pandemiregister

Informasjon om koronaviruset for fremmedspråklige

English

Information about the coronavirus

Urdu

کورونا وائرس کے بارے میں معلومات

Polsk/polski

Nowy koronawirus (Covid-19)

Punjabi

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Rumensk

Informații despre coronavirus

Somali

Macluumaadka ku saabsan coronavirus

Click here to see all available language versions

In english

Information about the coronavirus from Helsenorge.no