Koronavirusutbruddet

På denne siden finner du oppdatert informasjon om smittesituasjonen ved sykehuset. 

Foto: Alissa Eckert
 

For pasienter

Alle pasienter som kommer til sykehuset vil bli stilt følgende spørsmål:

  • Har du oppholdt deg utenom Norge de siste 10 dagene?
  • Har du hatt nærkontakt (mindre enn 2 meter i 15 minutter) med bekreftet koronavirussmittet person?
  • Har du feber, hoste, sår hals, er du tungpusten, eller har magesmerter/diare med ukjent årsak?

Ved positiv svar på et eller flere spørsmål ber vi deg kontakte enheten du har time hos for videre avklaring.

Er du redd du er smittet med korona, kan du ringe Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82

Les mer via lenkene under:

Har du symptomer på koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI):

Er du usikker på om når du skal holde deg hjemme? Se Fokehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren


Råd om korona til foreldre, barn og unge

Helsenorge har egne temasider med råd til foreldre om lek og hvordan mestre hverdagen, og hvordan snakke med barna om korona og hvordan ta vare på barn og unges psykiske helse. Les mer via lenken under: 


Tilbud til pasienter innen psykisk helsevern 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre helsefaglige områder. I tillegg er vi i beredskap for å kunne opprettholde bemanning i kritiske tilbud i en situasjon hvor mange medarbeidere er i karantene eller er syke, eller hvor vi må bistå andre tjenester i sykehuset.

Dette innebærer at planlagt utredning og behandling som kan vente, er utsatt inntil videre. Pasienter med alvorlige symptomer, der situasjonen er uavklart eller akutt og behovet for helsehjelp er nødvendig for å sikre liv og helse, vil bli prioritert i denne perioden. Avdelingene har opprettholdt ambulant tilbud i FACT i samarbeid med bydelene.

Samtidig implementerer vi nå videoutstyr og tele-løsninger som gjør at vi kan tilby mange pasienter helsehjelp uten at oppmøte i klinikken er nødvendig. Søknader tas imot på vanlig måte, men mottakssamtaler skjer nå primært på telefon eller video.  Noen undersøkelser og behandlinger krever fremdeles oppmøte. Som pasient kan du føle deg trygg på at smittevernregler etterleves.

Helsepersonell kan kontakte avdelingene på for veiledning på telefon. Se kontaktinformasjon under.

Våre poliklinikker holder åpent alle hverdager fra 08.00-15.30.

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring akuttambulant team (AAT) på telefon: 22 49 84 74


Støttetelefon for sykehusets pasienter og pårørende

Sykehuset har opprettet en støttetelefon for pasienter og pårørende: 22 45 15 44. Dette nummeret kan du ringe med bekymringer og spørsmål om hvordan du skal håndtere situasjonen best mulig. Du får snakke med en person som er vant til å snakke med pasienter og pårørende som strever med situasjonen. Disse vil ikke kunne svare på medisinske spørsmål eller konkrete spørsmål knyttet til behandling. Telefonen er betjent av ansatte i Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken og er åpen kl. 7-20 hverdager og kl. 10-20 lørdag og søndag. Sykehuset har også utarbeidet råd for stressreduserende tiltak for deg som er i karantene eller isolasjon. Rådene finner du via lenken under: 

Stressreduserende tiltak

Koronaviruset gjør oss alle usikre og bekymret, enten det er for vår egen helse og helsen til de vi er glad i, eller for økonomien. Fremtiden føles usikker. Når følelsen av å ha kontroll er tatt ifra oss, er usikkerhet og angst høyst normale reaksjoner. Det er faktisk uvanlig mye vi ikke har kontroll på nå for tiden. Derfor trenger vi å ta kontroll over det som er mulig for oss å kontrollere, nemlig hva vi gjør i hverdagen vår og hva vi gir oppmerksomhet. Via lenkene under kan du lese noen innspill om dette, forfattet av psykologene Elin Fjerstad og Torkil Berge ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Kurs- og gruppetilbud starter opp igjen

Det er nå mulig å melde seg på sykehusets kurs- og gruppetilbud for pasienter og pårørende, som etter planen starter igjen til høsten. Alle smittevernregler skal følges nøye.

For pårørende og besøkende - besøksrestriksjoner

29. mai: Les oppdaterte regler her.

For ansatte og studenter

Grønn beredskap
Diakonhjemmet Sykehus er tilbake i grønn beredskap (fra 16/4). Sentral beredskapsledelse, bestående av alle klinikkledere, stabsledere og beredskapsrådgiver, opprettholdes, ekstra ressurser er ansatt og det vurderes jevnlig eventuelle omdisponering av arealer, pasienter og personell.

Testing av ansatte  
Det er etablert poliklinikk for testing av ansatte for korona. Testkriteriet er luftveisinfeksjon, som hoste, feber og/eller tungpustenhet, eller sår hals. Personer uten symptomer skal ikke testes.

Vurdering om testing gjøres i samråd med leder og smittevernansvarlige, tlf. 22 45 48 12.

Leder melder om behov for testing med navn og telefonnr på den som skal testes til BHT: testpoliklinikken@diakonsyk.no. BHT kontakter den som skal testes på telefon for å avtale tid.

Testen gjennomføres utenfor inngangen til det gamle akuttmottaket:
BHT kommer ut, ingen skal inn.

Er du usikker på om når du skal holde deg hjemme?
Se Folkehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren

Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon

Kontakttelefon
Kontakttelefon for korona er Bedriftshelsetjenestens telefon, tlf nr: 22 45 48 12.

Har du spørsmål knyttet til koronasituasjonen som for eksempel å få hjelp til å vurdere om du kan gå på jobb, mulighet for testing, eller smittevern kan du ringe bedriftshelsetjenesten (BHT) 

BHT kan kontaktes:
Alle hverdager: kl. 08 – 15:30
Helg og helligdager: Se korte meldinger på Diagora 

Psykososialt støtteteam
HR-avdelingen har etablert et psykososialt støtteteam for ansatte. Telefonen er åpen alle dager mellom kl. 8-22.30, og er betjent av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken på dagtid og Preste- og diakonitjenesten på kveldstid. Tlf nr: 22 45 15 47.

Reiseregler
Alle som har vært i land utenom Norge skal i karantene i 10 dager, selv om man ikke har symptomer. 

Forbudet mot utenlandsreise for helsepersonell er opphevet, men utenladsreiser frarådes likevel.
Se Helsedirektoratet:  Reiser og kollektivtransport

Parkering
Fra 1. mai må man kjøpe ordinær parkeringstillatelse for å parkere på Vinderen og Streinerud.

Les mer:
Les mer via lenkene under:


Smittesituasjonen på sykehuset 

Det er for tiden få eller ingen pasienter på sykehuset med covid-19-smitte. Nettsidene oppdateres igjen ved endret smittesituasjon.

Tall fra 27. mai:
0 pasienter med påvist covid-19 (0 på intensiv)
pasienter isolert med mistanke om covid-19 i påvente av prøvesvar
ansatte med påvist covid-19 (totalt 17 siden smitteutbruddet)
ansatte i karantene 
Ingen pasienter døde av covid-19 i uke 14 - 21 (1 pasient døde av covid-19 i uke 13).

Om beredskapsnivåer ved Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Disse er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner:

  • Grønn beredskap: Beredskapsledelse etableres, enkelte funksjoner kan forsterkes.
  • Gul beredskap: Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.
  • Rød beredskap: Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Diakonhjemmet Sykehus har landets fremst eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk sykdom. Nå har de samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske sykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i.

Hovedkonklusjonen til sykehusets fagmiljø er at det per i dag ikke finnes kunnskap som tilsier at pasienter skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling). Våre eksperter har tatt for seg en rekke problemstillinger og via lenkene under finner du alle deres råd. 


Covid-19: Veileder for helsepersonell - revmatologi

Anerkjente revmatologer på Diakonhjemmet Sykehus og flere universitetssykehus i landet har laget en veileder for helsepersonell for pasienter med revmatologisk sykdom i koronatider.


Norsk pandemiregister - hvordan dine personopplysninger behandles og hvilke rettigheter du har

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse. Registeret vil på sikt berikes med opplysninger fra andre helseregistre.

Det er mulig for pasient å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.


Informasjon om koronaviruset for fremmedspråklige

English

Urdu

Polsk/polski

Punjabi

Rumensk

Somali


Click here to see all available language versions