diakonhjemmet sykehus

Brukerutvalget

På Diakonhjemmet sykehus ønsker vi at ledelsen og alle ansatte skal lytte til erfaringene fra pasienter og pårørende. Sykehuset har et eget brukerutvalg som skal bidra til at brukernes erfaringer også blir lyttet til på systemnivå i sykehuset.

Hele BU samlet
Sykehusets brukerutvalg 2022. Fv: Bjørgun Hysing, Annelie Sætre, Jørund Schwach, Hanne Schjerverud (foran), Ragnar Vik, Lene Midtsundstad (foran), Anne Marie Nordah, Liv Hopen og Hilde Sofie Hamre.

Om oss

Brukerutvalget består av representanter for ulike brukerorganisasjoner. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere pasienter og pårørende ved Diakonhjemmet Sykehus.

Sykehusets brukerrepresentanter fokuserer på gode løsninger og forsøker å inspirere til et godt samarbeid med aktører som har innflytelse på beslutninger som angår pasienter og pårørende.

Brukerutvalget skriver egen årsrapport som legges ved sykehusets årlige melding til Helse Sør-Øst.

Brukermedvirkning - Helse Sør-Øst

Brukerutvalgets rolle og formål


Brukerutvalgets rolle

Brukerutvalget kan selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. Utvalgets arbeid tar utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder pasienters og pårørendes roller i dagens helsetjeneste.

Brukerutvalget skal sørge for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utforming av gode tjenestetilbud slik at den behandling som pasienten mottar er tilpasset den enkeltes behov.

Brukerutvalgets formål

Brukerutvalgets formål er å forbedre helsetjenesten og utforming av helsetilbudene ved å bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av pasienttilbudet på tjeneste- og systemnivå, samt å bidra til god samhandling mellom tjenesteyterne.

13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst er styrende for vårt arbeid. Les mer via lenken under.

Brukermedvirkning - Helse Sør-Øst

Oppgaver

Brukerutvalget skal:

  • bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner på alle nivå i helsetjenesten
  • gi råd til sykehusledelsen i saker som angår tilbudet til pasientene og deres pårørende
  • bidra i plan- og budsjettprosesser og bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg

Pasienter og pårørende er velkomne til å melde inn saker, men brukerutvalget er ikke et klageorgan som tar opp saker som gjelder enkelt­personer. Brukerutvalget er et uavhengig, rådgivende utvalg som tar opp saker på generelt og prinsipielt grunnlag.

Ansatte kan ta direkte kontakt med Brukerutvalget og be om bistand når avdelingen for eksempel skal utforme informasjonsmateriell, gjennomføre brukerundersøkelser, forbedre tilgjengeligheten, lage handlingsplaner eller annet som angår pasienter og pårørende.

Brukerutvalgets leder skal:

  • møte i sykehusstyret med tale- og forslagsrett
    er fast medlem i Klinisk etikk-komité
  • delta på møter i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget
  • delta i Samarbeidsforum med bydelene
  • delta i ledersamlinger


 

Brukerutvalgets sammensetning

Medlemmer
Hilde Sofie Hamre
Leder i BU. Norges Astma- og allergiforbund (NAAF)
www.naaf.no
hhamr@online.no
Hilde Sofie Hamre

Hilde Sofie Hamre


​Liv Hopen

Nestleder i BU
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Liv Hopen

Liv Hopen


​Annelie Sætre

Sekretær i BU
Diakonhjemmet Sykehus

Annelie Sætre

Annelie Sætre

Anne Marie Nordahl

Kreftforeningen 
www.kreftforeningen.no

Anne Marie Nordal

Anne Marie Nordahl


Bjørgun Hysing

Frivillig på Diakonhjemmet Sykehus

Bjørgun Hysing

Bjørgun Hysing

Hanne Skjerverud

Norsk Revmatikerforbund
www.revmatiker.no

Hanne Skjerverud

Hanne Skjerverud

​Lene Midtsundstad

ProLar (rus og psykiatri)

Lene Midtsundstad'

Lene Midtsundstad

​Jørund Schwach

Mental helse Oslo 
www.mentalhelse.no

Jørund Schwach

Jørund Schwach

​Ragnar Vik
Venneforeningen
Ragnar Vik

Ragnar Vik


Organisering og kompetanse

Brukerutvalget består av åtte medlemmer, med leder og nestleder. For å styrke reell brukermedvirkning og få nærmere kontakt inn i sykehuset, har Brukerutvalget organisert seg slik at det enkelte medlem har påtatt seg avgrensede ansvarsområder som vedkommende følger opp, eksempelvis egen representant til de store kliniske avdelingene og til store tverrgående prosjekter.

Brukerutvalget gjennomfører fire årlige møter med deler av ledelsen til stede. Leder og nestleder har regelmessige møter med koordinator. Brukerutvalgets medlemmer innehar vanligvis pasient- og/eller pårørendeerfaring og har bred kontaktflate mot befolkningen, fortrinnsvis gjennom sin brukerorganisasjon. Medlemmene gjennomgår ytterligere skolering og oppdatering i regi av brukerorganisasjonenes paraplyorganisasjoner FFO og SAFO. Leder, nestleder og sekretær har jevnlige samarbeidsmøter med de øvrige brukerutvalgene i regionen, i regi av regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst.

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i
samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen. Se kurset her:

Digital grunnopplæring for brukerrepresentaner på systemnivå

Kontaktpersoner

Brukerutvalgets leder: Hilde Sofie Hamre 
E-post: hhamr@online.no  / telefon: 930 11 941 

E-post til Brukerutvalget: brukerutvalget@diakonsyk.no

Sekretær: Annelie Sætre 
E-post: annelie.saetre@diakonsyk.no  

Postadresse:   
Brukerutvalget (BU) 
Diakonhjemmet Sykehus 
Boks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Brukerutvalgets årsrapporter

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Brukerutvalgets prosjekter

Brukerutvalget har tatt initiativ til flere prosjekter og kampanjer, som alle har bidratt til å underbygge utvalgets rolle og funksjon i sykehuset, og til å synliggjøre sykehusets kjerneverdier. Her kan du lese om fire av initiativene:
Samvalg - sammen velger vi

Håndhygiene - kampanjeSlik vil vi bli møtt - bokprosjekt"Vi vil ikke høre" - kampanje

​​

Fant du det du lette etter?